Економетрика: Навчальний посібник (Однофакторные функції купівельного попиту. Коефіцієнти еластичності. Попередній аналіз даних. Побудова регресійних однофакторных функцій)

Страницы работы

Содержание работы

Ця функція не має межі. Попит на ці товари виникає тільки після того, як прибуток перевищить b3 і далі швидко зростає так, що графік функції є опуклою кривою. Криві Торнквіста подані на мал. 1.6.

 


Важливу роль в аналізі зміни попиту при невеликих змі-нах прибутку відіграє коефіцієнт еластичності. Коефіцієнт еластичності попиту від прибутку показує, на скільки від-сотків зміниться попит на товар при зміні прибутку на один відсоток. Слід зазначити, що коефіцієнти еластичності є найваж-ливішими характеристиками виробничих функцій. Необхідність з’ясування, на скільки відсотків зміниться одна величина, якщо друга змінилася на 1%, виникає при дослідженні діапазону взає-мозамінності ресурсів виробництва, визначенні эфективності тих або інших витрат, прогнозуванні зміни прибутку підприєм-ства або фірми під впливом різних чинників і розв’язуванні багатьох - багатьох інших проблем.

Якщо виробнича функція, що характеризує зв'язок змінних Y і X, має вигляд , то коефіцієнт еластичності обчислюється за формулою

 ,

тобто                       (1.21)

Він показує на скільки відсотків зміниться значення при збільшенні змінної Х на 1%. Наприклад, якщо попит на товар першої необхідності описується функцією Торнквіста (1.18), то вираз для коефіцієнта еластичності попиту від прибутку набуває вигляду

Коефіцієнти еластичності попиту від прибутку різні для різних товарів; вони можуть бути і від’ємні, якщо зі зростанням доходів споживання зменшується. Прийнято виділяти чотири групи товарів у залежності від коефіцієнта еластичності попиту на них від прибутку: малоцінні товари (EZ < 0), товари з малою еластичністю (0 < EZ < 1), товари із середньою еластичністю (EZ »1) і товари з високою еластичністю (EZ>1). За результатами обстежень коефіцієнти еластичності для основних продуктів харчування знаходяться в інтервалі від 0,4 до 0,8; по одягу, тканинам, взуттю - в інтервалі від 1,1 до 1,3 і так далі. В міру збільшення прибутку попит переміщується з товарів першої і другої групи, на товари третьої і четвертої груп, при цьому спо-живання товарів першої групи за абсолютними розмірами скорочується.

Розглянемо тепер однофакторні функції попиту на окре-мий товар від ціни цього товару. Припускаємо, що ціни на інші товари, прибутки споживачів і структура їхніх потреб - постійні величини. Залежність попиту Y від ціни P можна описати за допомогою однофакторної функції =g (P). Для багатьох еконо-мічних досліджень необхідно встановити не розмір попиту при визначеній зміні ціни, а еластичність попиту щодо ціни, тобто  значення коефіцієнта

 .

Коефіцієнт еластичності попиту щодо ціни визначає на скільки відсотків зміниться попит на товар, якщо ціна на ньо-го збільшиться на 1%. Для більшості товарів діє залежність: чим вище ціна, тим нижче попит, і навпаки, тобто  попит є спадною функцією ціни: g′(P) < 0. Щоб уникнути від’ємних чисел, у цих випадках при вивченні еластичності попиту приймають:

Знак “-” показує зменшення попиту при зростанні ціни.

У залежності від значень коефіцієнта еластичності попиту щодо ціни, товари поділяють на три групи:

а) товари з нееластичним попитом (0 < EP < 1), тобто по-пит нееластичний, якщо підвищення ціни на 1% тягне за собою зниження попиту менше ніж на 1%. Таким є попит на товари першої необхідності (ліки, взуття, електрика, газ, телефон), на речі, ціна яких мало відчутна для семейного бюджету (олівець, зубна паста, крем для взуття) і важко замінні товари (електричні лампочки, хліб, бензин);

б) товари із середньою еластичністю попиту від ціни (EP » 1), зокрема, якщо Ep = 1, то  попит нейтральний;

в) товари з еластичним попитом (EP > 1), тобто попит еластичний, якщо підвищенню ціни на 1% відповідає зниження попиту більше, ніж на 1%. Іншими словами, попит на товар еластичний, якщо невелика зміна ціни товару викликає значну зміну величини попиту на нього. Прикладами товарів з еластич--ним попитом можуть служити, наприклад, яблука, помідори, персики і т.п. При зростанні цін на них купівельний попит може переключатися на інші види овочів та фруктів.

Досліджуємо динаміку виторгу при різних видах попиту. Загальні витрати населення на даний товар (виторг від його продажу) при ціні P складають

Граничний виторг дорівнює

              Розглянемо можливі ситуації:

а) при нееластичному попиті (0 < E< 1) маємо , тобто виторг збільшується з ростом ціни;

б) при нейтральному попиті (EP = 1) , виторг прак-тично не залежить від ціни. Тут G = С (С–постійна величина) і , тобто попит обернено пропорційний ціні;

в) якщо попит еластичний (EP > 1), то , і з підвищенням ціни виторг від продажу товару знижується.

Зі сказаного видно, що знання еластичності попиту на даний товар дозволяє прогнозувати напрямок зниження ціни. Очевидно, кожній фірмі-продавцю вигідно, щоб попит на її продукцію був як можна більш нееластичним, тому що в такій ситуації існує можливість призначати порівняно високі ціни. Однак, виникаюча можливість піднімати ціни на нееластичні товари (товари першої необхідності) веде не тільки до спокуси виробників-продавців збільшувати виторг (G) від продажу даних товарів, але і до небажаного підвищення попиту (g) на дані товари. Це може призвести до масових закупівель товарів «на чорний день» і, як наслідок, зникненню цих товарів із ринку. Отже, ціни на такі товари не можуть бути вільними і повинні контролюватися державою. Останнє повинно регулювати ціни на товари першої необхідності, проводячи розумну політику ціноутворення. Питаннями ціноутворення на еластичні товари займається виробник-продавець. Тому дуже важливо уміти вчасно реагувати на зміну еластичності  товару, що продається.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Эконометрика
Тип:
Учебные пособия
Размер файла:
331 Kb
Скачали:
0