Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 8

Банкрутство означає нездатність підприємства задовольняти в установлені терміни вимоги кредиторів та інвесторів.

Зазвичай для діагностики банкрутства підприємства використовують двохфакторну та п’ятифакторну моделі Е. Альтмана.

За двохфакторною моделлю Е. Альтмана імовірність банкрутства  визначається за коефіцієнтом швидкої ліквідності  та за питомою вагою довгострокових та поточних зобов’язань в валюті балансу :

,                              (3.1)

Якщо  - імовірність банкрутства перевищує 50%;

 - імовірність банкрутства становить 50%;

 - імовірність банкрутства не перевищує 50%.

Перевагою даної моделі діагностики банкрутства є її простота, недоліком значна похибка при розрахунку  .

Визначення імовірності банкрутства підприємства за двохфакторною моделлю Е. Альтмана проводиться за допомогою табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Ймовірність банкрутства підприємства у 2002-2005 роках за двохфакторною моделлю Е. Альтмана

Показник

Джерело інформації, форма №1

На початок 1-ого періоду

На початок 2-ого періоду

На початок 3-ого періоду

На початок 4-ого періоду

1. Коефіцієнт швидкої ліквідності

(260- (100+…+140)) / 620

1,78

1,62

0,47

0,50

2. Питома вага довгострокових та поточних зобов’язань в валюті балансу

(480 + 620) / 640

0,20

0,25

0,93

0,64

3. Ймовірність банкрутства

Z_1

-2,28

-2,11

-0,84

-0,89

За даними таблиці можна зробити наступні висновки:

За всі проаналізовані періоди імовірність банкрутства підприємства не перевищувала 50%.

У першому та другому періоді показник Z1 становить відповідно -2,28 та -2,11, що є значно менше критичного показника

У третьому та четвертому періоді цей показник значно зменшується в абсолютному відношенні – на 63%, що наштовхує на думку про збільшення ймовірності банкрутства підприємства. Але оскільки значення цього показника все ще залишається нижче критичного ми можемо лише стверджувати, що ймовірність банкрутства нижче 50%.

Для спростування чи підтвердження даного факту використаємо більш надійний метод, з меншою величиною похибки.

П’ятифакторна модель Е. Альтмана дозволяє визначити імовірність банкрутства підприємства  за показниками, які характеризують його операційну, інвестиційну та фінансову діяльність.

,                            (3.2)

де    - середня за звітний період питома вага чистого оборотного капіталу в валюті балансу;

 - коефіцієнт рентабельності активів;

 - коефіцієнт оборотності активів;

 - коефіцієнт фінансової залежності;

 - коефіцієнт оборотності активів за доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Якщо  - імовірність банкрутства є високою;

 - імовірність банкрутства середня;

 - імовірність банкрутства невисока;

 - імовірність банкрутства низька.

Визначення імовірності банкрутства підприємства за п’ятифакторною моделлю Е. Альтмана проводиться за допомогою табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Ймовірність банкрутства підприємства у 2003 - 2005 роках за п’ятифакторною моделлю Е. Альтмана

Показник

Формула для розрахунку

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Середня за звітний період величина оборотних активів, тис.грн.

ф.1 (260н+260к) / 2

29691,80

33626,30

35171,00

Середня за звітний період величина поточних зобов’язань, тис.грн.

ф.1 (620н+620к) / 2

17129,60

46062,35

71140,35

Середня за звітний період величина активів, тис. грн.

ф.1 (280н+280к) / 2

74883,30

77589,75

94306,00

Середня за звітний період питома вага чистого оборотного капіталу в валюті балансу

(ОБА - ТО) / А

0,17

-0,16

-0,38

Коефіцієнт рентабельності активів

ф.2 220 (225) / А

0,03

0,13

0,04

Коефіцієнт оборотності активів

ф.2 035 / А

0,20

0,21

0,18

Середня за звітний період величина постійних пасивів

ф.1 (380н+430н+630н+
+ 380к+430к+630к) / 2

57753,70

31277,40

22777,20

Середня за звітний період величина довгострокових та поточних зобов’язань

ф.1 (480н+620н+480к+
+ 620к) / 2

17129,60

46312,35

71528,80

Коефіцієнт фінансової залежності

ПП / (ДО +ТО)

3,37

0,68

0,32

Коефіцієнт оборотності активів за доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ф.2 010 / А

0,24

0,26

0,21

Імовірність банкрутства

Z_2

5,72

0,98

-0,41

За п’ятифакторною моделлю ймовірність банкрутства у різні періоди є неодинаковою. В 2003 році показник Z2 складає 5,72, що є більше за значення 2,99, отже ймовірність банкрутства низька. У 2004 році показник Z2 зменшився до 0,98 в основному за рахунок зменшення таких складових як коефіцієнт фінансової залежності, який зменшився на 79,8% і коефіцієнт якого у формулі 1,4 та частки чистого оборотного капіталу у структурі балансу на 0,33 при коефіцієнті для цього показника у формулі 3,3. Ймовірність банкрутства підприємства можна класифікувати як високу Z2<1,8. У 2005 році показник Z2 зменшився до -0,41, це було спричинено в основному тими ж причинами, що й попередньому році. Ймовірність банкрутства – висока.

Оскільки п’ятифакторна модель є більш значущою ніж двофакторна і дає меншу похибку приймаються результати п’ятифакторної моделі. За ними в 2003р. як і за двофакторною моделлю ймовірність банкрутства низька. В 2004 і 2005 роках ймовірність банкрутства підприємства за 5-факторною моделлю висока.


Розділ 4. Аналіз фінансової стратегії підприємства

Фінансова стратегія – це сформована система довгострокових цілей фінансово-господарської діяльності підприємства та найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.