Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 9

Для аналізу фінансової стратегії підприємства використовують матрицю Франшона-Романе, яка дозволяє визначити як поточний стан, так і перспективи розвитку його фінансово-господарської діяльності.

Для виконання аналізу фінансової стратегії підприємства проведемо:

1) Розрахунок результату від господарської діяльності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Результат господарської діяльності підприємства у 2003 - 2005 роках

Показник

Умовне позначення

Джерело інформації або формула для розрахунку

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

6

1. Додана вартість

8285,40

18815,80

10917,00

а) вартість виробленої та реалізованої у звітному періоді продукції (товарів, робіт, послуг)

17672,50

28666,50

20452,10

б) середні за звітний період запаси готової продукції

0,00

0,00

0,00

в) середні за звітний період запаси незавершеного виробництва

0,00

0,00

0,00

г) матеріальні витрати

9387,10

9850,70

9535,10

2. Брутто-результат від експлуатації інвестицій

-3112,50

5942,45

-3426,45

а) податок на додану вартість

3003,10

3283,30

3292,90

б) витрати на оплату праці

2783,90

3302,40

4545,40

Продовження табл..4.1

1

2

3

4

5

6

в) відрахування на соціальні заходи

1061,80

1198,10

1619,30

г) середня за звітний період поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом

4549,10

5089,55

4885,85

3. Зміна фінансово-експлуатаційних потреб

9128,70

57264,30

-2929,40

а) запаси на початок звітного періоду

627,50

909,40

867,20

б) запаси на кінець звітного періоду

905,80

863,30

704,10

в) дебіторська заборгованість на початок звітного періоду

26095,50

30979,70

34110,70

г) дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду

30979,70

34110,70

34616,90

д) кредиторська заборгованість на початок звітного періоду

14631,00

18597,20

72776,60

е) кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду

18597,20

72776,60

69504,10

ж) ФЕП на початок звітного періоду

12092,0

13291,90

-37798,70

з) ФЕП на кінець звітного періоду

13288,3

-37802,6

-34183,10

4. Зміна первісної вартості основних фондів за звітний період

335,10

2588,00

18235,90

5. Інші доходи

320,70

0,00

387,40

6. Результат господарської діяльності

-4323,20

54448,95

-24890,55

Результат від господарської діяльності (РГД) підприємства в 2003 році складає  –4323,2 тис.грн., в 2004 році – 54448,95 тис.грн., в 2005 році – -24890,55 тис.грн. Такі низькі показники РГД в 2003 та 2005 роках спричинені насамперед низьким брутто результатом від експлуатаційної діяльності. В 2004 році за рахунок великого розриву між фінансово-експлуатаційних потреб на початок періоду та на кінець періоду в напрямі зменшення та найбільшого за аналізований період брутто-результату показник РГД досягнув дуже високого рівня – 54448,95 тис.грн..

2) Розрахунок результату від фінансової діяльності (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Результат фінансової діяльності підприємства у 2003 - 2005 роках

Показник

Умовне позначення

Джерело інформації або формула для розрахунку

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1. Зміна позикового капіталу за звітний період

470,80

-250,90

-223,10

а)довгострокові зобов’язання та короткострокові кредити банків на початок звітного періоду

280,10

750,90

500,00

б)довгострокові зобов’язання та короткострокові кредити банків на кінець звітного періоду

750,90

500,00

276,90

2. Фінансові витрати

109,80

176,00

92,20

3. Податок на прибуток від звичайної діяльності

10,40

0,00

0,00

4. Виплачені дивіденди

0,00

0,00

0,00

5. Дохід від участі в капіталі

0,00

0,00

0,00

6. Втрати від участі в капіталі та інші витрати

0,00

1,30

560,10

7. Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

8. Інші фінансові доходи

0,00

0,00

0,00

9. Результат фінансової діяльності

350,60

-428,20

-875,40

Результат фінансової діяльності за 2003-2005 роки склав 350,6 тис.грн.,
-428,2 тис.грн., -875,4 тис.грн. відповідно.

3) Розрахунок результату від фінансово-господарської діяльності (табл. 4.3).