Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 6

На початок 2005 та 2006 року Кзз склав -43,59 та -48,28 відповідно. Це означає, що підприємству не вистачає власного оборотного капіталу і довгострокових пасивів не тільки для формування запасів, а й для формування інших активів в тому числі і необоротних. Активи фінансуються в основному за рахунок поточних зобов’язань.

В діяльності підприємства можна виділити 2 етапи. На першому етапі підприємство є прибутковим, рентабельним (хоч і несе час від часу збитки), всі показники діяльності знаходяться в межах нормативних значень, підприємство фінансово є абсолютно стійким. На другому етапі на підприємстві спостерігається абсолютно протилежний фінансовий стан. Показники характеризують кризовий стан фінансової стійкості і не тільки. Невідповідність форми 1 і форми 2 звітності підприємства за даний період та відсутність додаткової інформації унеможливлюють встановлення причин настільки суттєвих змін. Тому рекомендованою для підприємства є аудиторська перевірка за результатами якої можливим буде встановлення причин і пошук виходу з даного кризового стану.

2.3. Аналіз ділової активності підприємства

Ділова активність підприємства обумовлюється швидкістю оборотності його фінансових ресурсів. Інформаційним забезпеченням аналізу ділової активності підприємства є форма № 1 «Баланс» та форма № 2 «Звіт про фінансові результати».

Для аналізу ділової активності підприємства використаємо коефіцієнти оборотності та показники періоду обороту, які розраховані у табл.. Л.1 Коефіцієнти оборотності та табл..Л.2 Період обороту.

Коефіцієнт оборотності активів показує швидкість обороту (кількість оборотів в рік) всіх активів підприємства не залежно від джерел їх формування. В 2003 році він складає 0,2 з подальшим ростом на 5% до 0,21, що є позитивною тенденцією і зниженням у 2005 році до 0,18 (на 10% менше показника 2003р.) – негативна тенденція. На рівень цього показника впливає структура активів та рівень зносу необоротних активів. Також цей показник характеризує те, що підприємство в середньому отримало 20 коп. валового доходу на 1 грн. активів. Період обороту активів складає в середньому 1841 день, однак в динаміці має негативну тенденцію до збільшення на 14,98%. В 2005 році період оборотності склав 2049 днів.

Коефіцієнт оборотності необоротних активів показує величину виручки, що припадає на одиницю вартості необоротних активів. Цей показник є близьким до показника фондовіддачі. У підприємстві, що аналізується даний показник має негативну тенденцію до зниження – за 2 роки він знизився на 0,05 і станом на 2005 рік склав 28 коп. доходу на 1 грн. необоротних фондів. Це зниження частково пов’язане з приростом основних фондів за 2005 рік, і неефективним використанням наявних. Період обороту необоротних активів складає в середньому 1106 днів (3 роки), що є нормальним показником для необоротних активів.

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу складає 0,51 у 2003 році з поступовим зниженням за 2 роки на 7,85% до 0,47. Даний коефіцієнт показує кількість оборотів цих активів за період – перетворення запасів у готову продукцію, її реалізація і погашення дебіторської заборгованості. Виходячи з цього значення даного коефіцієнта повинно бути більше за 1, в протилежному випадку матимемо ситуацію коли оборотні активи не здійснюють повний оборот за 1 рік, що є нормальним явищем лише для підприємств з тривалістю операційного циклу більше 1 року. Кооа на нашому підприємстві менше 1, що зумовлене значною часткою дебіторської заборгованості у структурі оборотних активів (96%), низьким рівнем її погашення та значною часткою безнадійної дебіторської заборгованості. Всі ці фактори стримують економічний розвиток підприємства. Період обороту складає 707 днів (майже 2 роки) з ростом до величини 764 дні, що пов’язане з подальшим ростом дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів характеризує ефективність процесу виробництва шляхом визначення швидкості перетворення виробничих запасів у готову продукцію. Так як цей показник не враховує оборотність дебіторської заборгованості він знаходиться у межах нормативних значень і має стабільну тенденцію до зростання. Коз складає 19,99 у 2003 році із збільшенням до 21,5 у 2005 році. Період обороту запасів складає в середньому 18 днів.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за проаналізований період мав негативну тенденцію до зменшення. За 2 роки він зменшився на 10% з 0,53 в 2003 році до 0,48 в 2005 році. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості мав відносно позитивну тенденцію до зменшення, оскільки накопичення кредиторської заборгованості і  відповідне зменшення Кокз не є позитивним. За проаналізований період цей показник зменшився на 74,73% до рівня 0,24. Період оборотності дебіторської заборгованості в 2003 році перевищував період обороту кредиторської заборгованості, хоча в абсолютних значеннях обидва ці показники є дуже високими. Це означає, що вимоги з погашення кредиторської заборгованості виникають в 2 рази частіше ніж погашення дебіторської заборгованості. Дана ситуація дещо виправилася в 2004 році – термін погашення дебіторської заборгованості менший за термін погашення кредиторської, що дозволяє розраховуватися зі своїми кредиторами за рахунок дебіторської заборгованості. Позитивним є також і те що ці показники не дуже відрізняються за абсолютним значенням. У 2005 році період обороту дебіторської заборгованості в 2 рази нижчий за період  обороту кредиторської заборгованості. Ця ситуація є досить спірною так як з одного боку є можливість погасити кредиторську заборгованість за рахунок кредиторської, а з іншого відбувається накопичення кредиторської заборгованості. В цілому за проаналізований період тривалість обороту дебіторської заборгованості залишалася практично на одному і тому ж рівні, тоді як тривалість обороту кредиторської заборгованості за проаналізований період зросла в 3,9 рази.(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості та тривалості їх обороту (права шкала).