Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 15


2004
Стаття активу

Джерело інформації,  Ф1

Абсолютна
величина, тис. грн

Питома вага, %

Зміна за період

На початок
періоду

На кінець
періоду

На початок періоду

На кінець
періоду

В абсолютних
величинах

В
питомій
вазі, %

Темп
приросту, %

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи

080

43995,10

43923,10

57,68

55,66

-72,00

-2,02

-0,16

-2,73

1.1. Нематеріальні активи

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Основні засоби

020+030+070

43995,10

43923,10

57,68

55,66

-72,00

-2,02

-0,16

-2,73

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

040+045

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

050+060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

260

32270,40

34982,20

42,31

44,33

2711,80

2,02

8,40

102,68

2.1. Запаси

100+…+140

909,40

867,20

1,19

1,10

-42,20

-0,09

-4,64

-1,60

2.2. Дебіторська заборгованість

150+…+210

30979,70

34110,70

40,62

43,23

3131,00

2,61

10,11

118,56

2.3. Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.4. Грошові кошти

230+…+250

381,30

4,30

0,50

0,01

-377,00

-0,49

-98,87

-14,28

3. Витрати майбутніх періодів

270

3,80

4,90

0,00

0,01

1,10

0,00

28,95

0,04

БАЛАНС

280

76269,30

78910,20

100,00

100,00

2640,90

0,00

3,46

100,00


Таблиця В.5

Аналіз пасиву балансу у 2005 році

2005

Стаття пасиву

Джерело

інформації, форма

№ 1

Абсолютна величина, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

Темп приросту, %

У % до зміни підсумку балансу

1. Власний капітал

380

5633,60

39920,80

7,14

36,39

34287,20

29,25

608,62

111,35

1.1. Статутний капітал (пайовий капітал)

300+310+
360+370

54452,90

54137,90

69,01

49,35

-315,00

-19,66

-0,58

-1,02

1.2. Додатковий капітал

320+330

4369,20

38404,50

5,54

35,01

34035,30

29,47

778,98

110,53

1.3. Резервний капітал

340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-53188,50

-52621,60

-67,40

-47,97

566,90

19,44

-1,07

1,84

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

430

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

3. Довгострокові зобов'язання

480

500,00

276,90

0,63

0,25

-223,10

-0,38

-44,62

-0,72

4. Поточні зобов'язання

620

72776,60

69504,10

92,23

63,36

-3272,50

-28,87

-4,50

-10,63

4.1. Короткострокові кредити

500+510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.2. Кредиторська заборгованість

520+…+610

72776,60

69504,10

92,23

63,36

-3272,50

-28,87

-4,50

-10,63

5. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

БАЛАНС

640

78910,20

109701,8

100,00

100,00

30791,60

0,00

39,02

100,00


Таблиця В.6

Аналіз активу балансу за 2005 рік