Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 14


Таблиця В.2

Аналіз активу балансу 2003 року


2003
Стаття активу

Джерело інформації,  Ф1

Абсолютна
величина, тис. грн

Питома вага, %

Зміна за період

На початок
періоду

На кінець
періоду

На початок
періоду

На кінець
періоду

В абсолютних
величинах

В
питомій
вазі, %

Темп
приросту, %

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи

080

46382,50

43995,10

63,11

57,68

-2387,40

-5,42

-5,15

-86,13

1.1. Нематеріальні активи

010

25,00

0,00

0,03

0,00

-25,00

-0,03

-100,00

-0,90

1.2. Основні засоби

020+030+070

46357,50

43995,10

63,07

57,68

-2362,40

-5,39

-5,10

-85,22

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

040+045

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

050+060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

260

27113,20

32270,40

36,89

42,31

5157,20

5,42

19,02

186,05

2.1. Запаси

100+…+140

627,50

909,40

0,85

1,19

281,90

0,34

44,92

10,17

2.2. Дебіторська заборгованість

150+…+210

26095,50

30979,70

35,51

40,62

4884,20

5,11

18,72

176,20

2.3. Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Грошові кошти

230+…+250

390,20

381,30

0,53

0,50

-8,90

-0,03

-2,28

-0,32

3. Витрати майбутніх періодів

270

1,60

3,80

0,00

0,00

2,20

0,00

137,50

0,08

БАЛАНС

280

73497,30

76269,30

100,00

100,00

2772,00

-

3,77

100,00


Таблиця В.3

Аналіз пасиву балансу 2004 року

2004

Стаття пасиву

Джерело

інформації, форма

№ 1

Абсолютна величина, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

В абсолютних величинах, тис. грн.

У питомій вазі, %

Темп приросту, %

У % до зміни підсумку балансу

1. Власний капітал

380

56921,20

5633,60

74,63

7,14

-51287,60

-67,49

-90,10

-1942,05

1.1. Статутний капітал (пайовий капітал)

300+310+360+370

54452,90

54452,90

71,40

69,01

0,00

-2,39

0,00

0,00

1.2. Додатковий капітал

320+330

1533,20

4369,20

2,01

5,54

2836,00

3,53

184,97

107,39

1.3. Резервний капітал

340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

935,10

-53188,50

1,23

-67,40

-54123,60

-68,63

-5788,0

-2049,44

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

430

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

3. Довгострокові зобов'язання

480

0,00

500,00

0,00

0,63

500,00

0,63

18,93

4. Поточні зобов'язання

620

19348,10

72776,60

25,37

92,23

53428,50

66,86

276,14

2023,12

4.1. Короткострокові кредити

500+510

750,90

0,00

0,98

0,00

-750,90

-0,98

-

-28,43

4.2. Кредиторська заборгованість

520+…+610

18597,20

72776,60

24,38

92,23

54179,40

67,84

291,33

2051,55

5. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

БАЛАНС

640

76269,30

78910,20

100,00

100,00

2640,90

0,00

3,46

100,00


Таблиця В.4

Аналіз активу балансу за 2004 рік