Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 3

Рис. 1.3. Динаміка структури капіталу, тис.грн.

Рис.1.4. Динаміка валюти балансу, тис.грн.

1.2. Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

За допомогою таблиці Д.1 та таблиці Б.1 можна сказати наступне. Дохід від реалізації продукції в 2003 році склав 18130,8 тис.грн., що є досить значною сумою враховуючи розміри залишків за товарами та запасами у рядках балансу. Собівартість реалізованого товару склала 15358,8 тис.грн. Врахувавши сплату ПДВ у розмірі 3003,1 тис.грн. валовий збиток складає 231,1 тис.грн. Це скоріше за все свідчить про необхідність термінової реалізації продукції за ціною нижче собівартості або про неконкурентоспроможнітсь підприємства пов’язану з високими цінами на ресурси. В цьому фінансовому році адміністративні витрати склали 1356,3 тис.грн.. Також була списана безнадійна дебіторська заборгованість на суму 957,4 тис.грн., що відображено в рядку 090 форми 2. В цілому чистий збиток від господарської діяльності підприємства складає 2344,9 тис. грн..

В 2004 році обсяг реалізації продукції зріс на 9,14% і склав 19787,6 тис.грн. Це зростання супроводжувалося зростанням собівартості реалізованої продукції на 4,8%. Перевищення темпів приросту виручки над темпом росту собівартості свідчить про деяке покращення кон’юнктури на ринку – зростання цін на продукцію підприємства, однак ця тенденція на покращення була значно стримана зростанням на 18,62% витрат на оплату праці, які складають 20,38% собівартості продукції. В даному році підприємство все ж таки спрацювало з прибутком у розмірі 403,5 тис.грн., що на 634,6 тис.грн. більше ніж у минулому році. Адміністративні видатки зросли до 1758,9 тис.грн., а інші операційні видатки до 10403,3 тис.грн. при інших операційних доходах на рівні 1076,2 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності склав 10682,5 тис.грн. збитку. Цей показник збільшився в порівнянні з показником попереднього року на 319,78%. Чистий прибуток склав 10433,3 тис.грн. Маємо ситуацію коли при збільшенні чистого доходу чистий прибуток зменшується. В нашому випадку це пов’язане швидше за все із списанням безнадійної дебіторської заборгованості та зростанням витрат з оплати праці. В 2005 році дохід від реалізації продукції склав 19865,2 тис.грн., що на 77,6 тис.грн.(0,39%) більше ніж у минулому році. Собівартість же у цьому році зросла до 16923,6 тис.грн. – на 5,1%, перевищивши темпи зростання виручки. Це спричинило зростання витрат на оплату праці на 37,64%, яке було спричинено підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Валовий збиток склав 351,3 тис.грн. – зменшився на 754,8 тис.грн. Адміністративні витрати склали 2478,5 тис.грн. – збільшилися на 40,91%, а інші операційні доходи 1050,1 тис.грн. Структуру затрат підприємства за 2005 рік зображено на рис.1.5.

Фінансовий результат від операційної діяльності склав 3599,2 тис.грн. збитку – зменшився на 7083,3 тис.грн., а фінансовий результат від звичайної діяльності склав 3864,1 тис.грн. збитку – зменшився на 6569,1 тис.грн. Чистий збиток  зменшився на 62,96% і склав 3864,1 тис.грн. За 2005 рік виникла ситуація збільшення чистої виручки і збільшення прибутку (зменшення збитків). Однак рівень збитків все ще залишається на високому рівні.

Рис.1.5. Структура витрат підприємства

В цілому діяльність підприємства була неефективною. Собівартість складає в середньому 97,55% виручки. Підприємству необхідно шукати нових постачальників сировини, модернізувати технологію, скорочувати адміністративні витрати (оптимізувати структуру управління, виходити на нові ринки збуту для підвищення конкурентноздатності продукції шляхом зниження собівартості. Однак покращення технології потребує значних капіталовкладень, тому підприємству необхідно подумати про зміну асортименту продукції, або виходу з цієї галузі.


Розділ 2. Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність підприємства – це здатність своєчасно та в повному обсязі розраховуватися своїми активами за довгостроковими та поточними зобов'язаннями.

Для аналізу ліквідності використовуються коефіцієнти ліквідності, що розраховуються на основі даних Форми №1 «Баланс». За даними таблиці Ж.1 рівень ліквідності підприємством можна характеризувати наступним чином.

Таблиця 2.1

Абсолютні показники ліквідності підприємства

2003

2004

2005

2006

А1<П1

А1<П1

А1<П1

А1<П1

А2>П2

А2>П2

А2>П2

А2>П2

А3>П3

А3>П3

А3>П3

А3>П3

А4<П4

А4<П4

А4>П4

А4>П4

Графічно ситуація 2003 року зображена на рис. 2.1.

Рис.2.1. Абсолютні показники ліквідності, тис.грн.

Станом на початок 2003 та 2004 року підприємство, що аналізується є ліквідним, а на початок 2005 та 2006 року – відносно неліквідним.

Так на початок 2003р. найбільш ліквідні активи покривають лише 0,69% найтерміновіших зобов’язань. Активи, що швидко реалізуються покривають короткострокові кредити зі значним запасом – 25819,2 тис.грн. За методикою деяких вчених враховуючи більший термін, який необхідний для реалізації цих активів їх враховують як джерело покриття найбільш термінових зобов’язань з коефіцієнтом 0,5. Виходячи з цього найбільш термінові зобов’язання покриваються на 88,92%, що значно підвищує рівень ліквідності підприємства. Активи, що повільно реалізуються покривають довгострокові пасиви за відсутністю останніх на балансі. Активи, що важко реалізуються менші за постійні пасиви – це є позитивним фактором так як свідчить про те, що основні засоби підприємства повністю фінансуються за рахунок власного капіталу.

На початок 2004р. ситуація на підприємстві залишається схожою. Найбільш ліквідні активи покривають лише 0,28% найтерміновіших зобов’язань. Активи, що швидко реалізуються перевищують показник короткострокових пасивів на 30232,4 тис.грн. Активи, що повільно реалізуються покривають довгострокові пасиви. Активи, що важко реалізуються менші за постійні пасиви на 12926,1 тис.грн.