Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 2

Для проведення експрес-аналізу проведемо вертикальний і горизонтальний аналіз джерел формування фінансових ресурсів (пасиву балансу) та структури використання цих ресурсів – аналіз активів.

Аналізуючи таблицю В.1 можна зробити наступні висновки. За 2003 рік валюта балансу збільшилася на 2772,00 тис. грн. Дане збільшення у величині фінансових ресурсів забезпечувалось за рахунок збільшення поточних зобов’язань на 4437,00 тис. грн. та зменшенням власного капіталу на 1660,30 тис.грн. У структурі пасиву власний капітал складає 79,71% – 58581,50 тис.грн. і зменшується до кінця року до 74,63% – 56921,20 тис. грн. Однак зменшення власного капіталу відбувається не за рахунок статутного капіталу, а за рахунок нерозподіленого прибутку, який у 2003 році зменшився на 2344,90 тис.грн. – збиток від звичайної діяльності у даному фінансовому році. Однак позитивним є збільшення статутного і додаткового капіталу на 206,4 тис.грн. і 478,2 тис.грн. відповідно.

Решта фінансових ресурсів формується за рахунок поточних зобов’язань. За 2003 рік у структурі капіталу їх частка збільшилася на 5,08% і на кінець року склали 25,37% (19348,1 тис.грн.). У структурі поточних зобов’язань кредиторська заборгованість складає 96,1%. За 2003 рік вона збільшилася на 27,11%, і саме її збільшення і забезпечило основний ріст фінансових ресурсів.

У структурі активу (табл. В.2) (рис.1.1) необоротні активи складають 63,11% на початок року зі зменшенням до 57,68% у кінці року. В цілому величина необоротних активів у кінці року зменшилася на 5,15% і склала 43995,1 тис. грн.. Це відбулося за рахунок зносу обладнання (основних фондів).

Рис.1.1. Структура активів підприємства у 2003 році

Оборотні активи складають 42,31% активів підприємства. За 2003 рік вони зросли на 19,02% (5157,2 тис.грн.). Однак у структурі оборотних активів 96% складає дебіторська заборгованість, і дане збільшення оборотних фондів при незмінній величині запасів і товарів не є позитивним.

В цілому за 2003 рік на підприємстві спостерігалися наступні негативні тенденції:

збитки від звичайної діяльності – 2344,9 тис. грн..

зростання кредиторської заборгованості на 3966,20 тис.грн.

зростання дебіторської заборгованості на 4884,2. – залежування товарів на складі, відсутність попиту на продукцію або відсутність ефективної схеми розрахунку

старіння основних фондів

низький рівень запасів і інших оборотних фондів, що свідчить про скорочення виробництва

З табл.В.3 видно, що у 2004 році у структурі пасиву відбулися суттєві зміни. Власний капітал зменшився на 90,1% і на кінець року склав 5633,6 тис.грн., це відбулось за рахунок збільшення величини непокритого збитку до 53188,5 тис.грн., хоча фінансовий результат складає лише 10433,3 тис.грн. збитку. Статутний капітал за 2004 рік залишився без змін. Додатковий капітал збільшився до 4369,2 тис.грн., що склало 283,6% початкової величини. Поточні зобов’язання збільшилися на 53428,50 тис.грн. так як і минулого року за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 54179,40 тис.грн до 72776,6 тис.грн. Підприємство повернуло короткотерміновий кредит у розмірі 750,9 тис.грн. і отримало довгостроковий на суму 500 тис. грн..

Аналізуючи активи підприємства за 2004 рік (табл. В.4) можна відмітити такі основні тенденції. У структурі необоротних активів не відбулося ніяких суттєвих змін. Оборотні активи збільшилися на 2711,8 тис. грн.. за рахунок зростання дебіторської заборгованості. В цілому у 2004 році продовжилися тенденції попереднього періоду, а саме зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, зростання непокритих збитків та інше.

У 2005 році у структурі пасивів відбулися наступні зміни (табл.. В.5).

Власний капітал виріс на 608,62% і на кінець року склав 39920,8 тис. грн.. У структурі пасивів власний капітал складав 7,14% на початок року і 36,39% на кінець. Це відбулося за рахунок збільшення додаткового капіталу на 34035,3 тис. грн.., зменшення непокритого збитку на 566,9 тис. грн.. і зменшення статутного капіталу на 315 тис. грн.. У цьому періоді було повернуто частину довгострокової заборгованості у розмірі 223,1 тис. грн..

Поточні зобов’язання зменшилися на 3272,5 тис.грн. – зменшення кредиторської заборгованості на 4,5%.

В активі балансу у 2005 році згідно таблиці В.6 відбулися наступні зміни.

Основні засоби зросли на 69,25% – до 74337,8 тис.грн.. Фінансування цього росту відбулося за рахунок приросту додаткового капіталу. Це зростання забезпечило 98,78% росту валюти балансу. Продовжує зростати дебіторська заборгованість 1,48%. На кінець 2005 року у структурі активу дебіторська заборгованість складає 31,56%. Запаси продовжують скорочуватися – на кінець року їх частка становить 0,64% в 49 раз менше величини дебіторської заборгованості.

Всього за проаналізований період – 2003–2005 роки – на підприємстві відбулися суттєві зміни. Власний капітал зменшився на 31,85%. Це відбулося за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку на 55901,6 тис.грн. (виникнення збитків). Дещо сповільнити це зменшення вдалося за рахунок росту додаткового капіталу на 37349,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість зросла у 8,07 рази, при чому не відбулося збільшення ні оборотних ні необоротних активів, а вся заборгованість була списана на непокриті збитки.

Дебіторська заборгованість збільшилася в 1,34 рази. Запаси підприємства залишалися на протязі всього періоду на дуже низькому рівні, що на мою думу не достатньо для виробничої діяльності підприємства. Основні засоби за 3 роки збільшилися в 1,28 рази, (рис.1.2) в основному в останній рік. В цілому необоротні активи зросли в 1,6 рази. Позитивним явищем є те, що статутного і додаткового капіталу вистачає для фінансування необоротних активів (якщо не брати до уваги збитки).

Рис.1.2 Динаміка росту оборотних активів у 2003–2005 рр., тис.грн..

Щодо структури активу і пасиву, то впродовж періоду, що аналізується структура постійно змінювалася. Основними тенденціями є зростання кредиторської заборгованості у структурі пасиву (до 92,23%) і дебіторської заборгованості у структурі активу (до 43,23%). В цілому в динаміку структури пасиву зображено на рис.1.3. Валюта балансу за проаналізований період зросла на 49,26%, темп росту по роках зображено на рис.1.4.