Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 16


2005
Стаття активу

Джерело інформації,  Ф1

Абсолютна
величина, тис. грн

Питома вага, %

Зміна за період

На початок
періоду

На кінець
періоду

На початок періоду

На кінець
періоду

В абсолютних
величинах

В
питомій
вазі, %

Темп
приросту, %

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи

080

43923,10

74337,80

55,66

67,76

30414,70

12,10

69,25

98,78

1.1. Нематеріальні активи

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Основні засоби

020+030+070

43923,10

74337,80

55,66

67,76

30414,70

12,10

69,25

98,78

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

040+045

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

050+060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

260

34982,20

35359,80

44,33

32,23

377,60

-12,10

1,08

1,23

2.1. Запаси

100+…+140

867,20

707,20

1,10

0,64

-160,00

-0,45

-18,45

-0,52

2.2. Дебіторська заборгованість

150+…+210

34110,70

34616,90

43,23

31,56

506,20

-11,67

1,48

1,64

2.3. Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.4. Грошові кошти

230+…+250

4,30

35,70

0,01

0,03

31,40

0,03

730,23

0,10

3. Витрати майбутніх періодів

270

4,90

4,20

0,01

0,00

-0,70

0,00

-14,29

0,00

БАЛАНС

280

78910,20

109701,80

100,00

100,00

30791,60

0,00

39,02

100,00


Додаток Д

Таблиця Д.1

Фінансові результати діяльності підприємства в 2003-2005 рр.

Показник

Джерело інформації, форма № 2

200_ рік,

тис. грн.

200_ рік, тис. грн.

Абсолютне зростання, тис. грн.

Темп приросту,

%

200_ рік, тис. грн.

Абсолютне зростання, тис. грн.

Темп приросту, %

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

стр. 010

18130,80

19787,60

1656,80

9,14

19865,20

77,60

0,39

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

стр. 035

15127,70

16504,30

1376,60

9,10

16572,30

68,00

0,41

3. Валовий прибуток (збиток)

стр. 050 (055)

-231,10

403,50

634,60

-351,30

-754,80

4. Фінансовий результат від операційної діяльності

стр. 100(105)

-2544,80

-10682,50

-8137,70

-3599,20

7083,30

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності  до оподаткування

стр. 170 (175)

-2334,50

-10433,20

-8098,70

-3864,10

6569,10

6. Чистий прибуток (збиток)

стр. 220 (225)

-2344,90

-10433,30

-8088,40

-3864,10

6569,20


Додаток Ж

Таблиця Ж.1

Показники ліквідності балансу

Статті активу

Джерело

інформації, форма № 1

На початок 1-го періоду

На початок 2-го періоду

На початок 3-го періоду

На початок 4-го періоду

1. Найбільш ліквідні активи А1

стр. (220+..+240)

100,90

51,70

4,30

35,50

2. Активи, що швидко реалізуються А2

стр. (130+…+210)

26099,30

30983,30

34114,60

34620,00

3. Активи, що повільно реалізуються А3

стр. (100+110+120+
+250+270)

914,60

1239,20

868,20

708,50

4. Активи, що важко реалізуються А4

стр. 080

46382,50

43995,10

43923,10

74337,80

Статті активу

Джерело

інформації, форма № 1

На початок 1-го періоду

На початок 2-го періоду

На початок 3-го періоду

На початок 4-го періоду

1. Найбільш термінові зобов'язання П1

стр. (520+…+610)

14631,00

18597,20

72776,60

69504,10

2. Короткострокові пасиви П2

стр. 500+510

280,10

750,90

0,00

0,00

3. Довгострокові пасиви П3

стр. 480

0,00

0,00

500,00

276,90

4. Постійні пасиви П4

стр. (380+430+630)

58586,20

56921,20

5633,60

39920,80


Таблиця Ж.2

Показники ліквідності підприємства за 2003 – 2005 роки

Показник

Джерело інформації, форма № 1

Нормативне значення

На початок 1-ого періоду

На початок

2-ого

періоду

На початок

3-ого

періоду

На початок

4-ого

періоду

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

р. (230 + 240)  / р. 620

³0,25; збільшення

0,0068

0,0027

0,0001

0,0005

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

(р. 260 – (р. 100 + ... + 140))/ р.620

³ 1; збільшення

1,7762

1,6209

0,4688

0,4986

3. Коефіцієнт загальної ліквідності

р.260 / р. 620

³2; збільшення

1,8183

1,6679

0,4807

0,5087

4. Чистий оборотний капітал, тис. грн.

р. (260 - 620)

³0; збільшення

12202,10

12922,30

-37794,40

-34144,30

5. Поточні  фінансові потреби, тис, грн.

р. (260 - 620 - 230 - 240)

³0; зменшення

12101,20

12870,60

-37798,70

-34179,80


Додаток К

Таблиця К.1

Абсолютні показники стійкості підприємства за 2003-2006рр.