Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 18

Досить часто, як первинні засоби пожежогасіння використовують вогнегасники, які характеризуються високою вогнегасною спроможністю та значною швидкодією. За способом транспортування вогнегасної речовини вогнегасники випускаються двох видів: (обємом корпуса 1-10 л; загальна вага не більш 20 кг), та пересувні (обємом корпуса більше 25 л на спеціальних простоях з колесами). Вибір виду вогнегасника обумовлюється розмірами можливих осередків пожеж.

Заходи захисту від ураження електричним струмом передбачають використання їх при нормальному режимі роботи електрообладнання і підтримують його безпеку в аварійних умовах. Вони поділяються на заходи колективного й індивідуального захисту. Захист від ураження електричним струмом повинен забезпечуватися: конструкцією електроулаштувань, технічними засобами й засобами захисту, організаційними заходами.

До технічних засобів і заходів захисту від ураження електричним струмом належать: мала напруга, ізоляція струмоведучих частин (робоча, додаткова, посилена, подвійна); забезпечення недосяжності неізольованих струмоведучих частин; захисне заземлення; занулення, захисне відключення; вирівнювання потенціалів; електричне розділення мереж; компенсація струмів замикання на землю; огороджувальні улаштування; попереджуюча сигналізація; блокування; знаки безпеки; засоби захисту і запобіжні пристосування тощо.

До організаційних заходів із забезпечення електробезпеки під час експлуатації електрообладнання належать: призначення осіб, відповідальних за організацію і виконання робіт; документальне оформлення завдання на проведення робіт (наряд, розпорядження із записом у відповідний журнал, у порядку тривалої експлуатації з наступним записом у визначений журнал); допуск до проведення робіт; нагляд за працюючими під час виконання робіт; оформлення в наряді та оперативному журналі перерв у роботі, переведень на інші робочі місця й закінчення робіт.

Порядок проведення вибухових робіт, зберігання і транспортування вибухових матеріалів на підприємствах встановлюється відповідно до вимог, викладених в Єдиних правилах безпеки при вибухових роботах. Кожен металургійний цех повинен мати інструкцію по проведенню вибухових робіт, що враховує місцеві умови.

Вибухові роботи в металургійних цехах проводять для руйнування металевих козлів, а також монолітів кладки і шлаку. Безпека при підриві металевих козлів забезпечується застосуванням в. у. типу амонітів, роздільним підривом бурових свердловин, провітрюванням бліндажів після вибухів, обов'язковим обліком числа вибухів.

Район виробництва вибухових робіт покидають всі робочі; з нього видаляють рухоме устаткування, механізми, транспортні засоби. По наперед розробленому плану виставляють сторожову охорону, вивішують захисні сигнали і плакати. Кисневі балони, ацетиленові генератори і шланги перед вибухом повинні бути винесені за межі небезпечної зони або розміщені в надійному укритті.

З моменту доставки в. у. на місце вибухових робіт до їх закінчення небезпечну зону оточують. Вибухові речовини повинні знаходитися на особливому обліку, міститися в окремих приміщеннях і спеціальній тарі. Вибухові роботи повинні виконувати спеціально навчені люди, що мають єдину книжку підривника.

3.3. Заходи, які забезпечують санітарні норми та охорону навкилишньго середовища

      Робота сталеплавильних агрегатів повинна забезпечити викиди шкідливих речовин в атмосферу сферу в кількостях, що не перевищують значень, передбачених нормативами ПДВ.

     Для зменшення викидів пилу вміст дрібних фракцій і пилу в сипких материках, що поступають в шихтове відділення мартенівського цеху, повинно забезпечуватися відповідно до вимог нормативної документації. Не допускати вживання матеріалів, що розклалися (вапно, обпалений доломіт і так далі).

       З метою зменшення викидів оксидів заліза в атмосферу забороняється завалювати легковагий металобрухт зверху.

      Для зменшення запиленої і загазованості повітря робочої зони забороняється використання бункерів (коробів) з несправними замками при вантаженні, розвантаженню я транспортуванню сипких матеріалів, а також не дозволяється під час заправки печі знижувати витрату повітря вентилятора без відповідного скорочення витрати палива.

Для зниження загазованості атмосфери забороняється в період тієї, що підсипає порогів знижувати витрату повітря без відповідного скорочення витрати палива.

      Категорично забороняється проводити продування ванни киснем при зупинці газовідчистки.

      Промислове очищення технологічних (аспіраційних) та вентиляційних викидів від завислих в них твердих або рідких часток, газів здійснюється у спеціальних апаратах і проводиться для зменшення забрудненості навколишнього середовища, уловлювання цінних продуктів чи видалення шкідливих домішок, які негативно впливають на подальшу .обробку викидів та руйнують обладнання.

     За способом очищення забрудненого повітря розрізняють апарати сухого та мокрого очищення. При цьому використовують різні методи: механічні (під дією інерційних сил), фільтрування (через тканину та листові пористі матеріали; пористу пластмасу, кераміку та металокераміку; шари з волокон, стружки, зернистих матеріалів та ін.), фізичні (під дією електростатичних сил, енергії акустичних коливань), хімічні (розчинення, поглинання) та ін.

Серед значної кількості існуючих апаратів для очищення забрудненого повітря інтерес становлять найбільш ефективні їх конструкції, які застосовуються у різних галузях промисловості, у тому числі і в харчовій.

      Для сухого очищення вентиляційного повітря від пилу використовують інерційні пиловловлювачі, зокрема циклони. Повітропилова суміш підводиться до корпусу циклона тангенціально із швидкістю 17...20 м/с, що забезпечує часткам пилу на внутрішній поверхні корпусу обертальний рух по спіралі донизу, де вони осідають і періодично видаляються, а очищене повітря виходить в атмосферу че­рез розташовану в центрі трубу. Для очищення значних об'ємів повітря декілька циклонів монтують в одному корпусі (батарейні циклони чи мультициклони). Циклони застосовуються для грубого очищення повітря від сухого, не липкого та не волокнистого пилу з розміром часток більше 15...20 мкм (ступінь очищення від пилу становить 95...99%) і установлюються звичайно для попередньої обробки повітря перед апаратами більш глибокого очищення, наприклад, перед електрофільтрами. Циклони мають гідравлічний опір 400...700 Па.

      Для тонкого очищення повітря від твердих, а в деяких випадках - і від рідких часток застосовують фільтри.

Вода чи інша промивна рідина надходить на перфоровану тарілку, а забруднене повітря подається в апарат, проходить через отвори тарілки та барботує крізь рідину. При цьому рідина перетворюється на шар рухомої піни. У шарі піни пил поглинається рідиною, основна частина якої (~ 80%) видаляється разом з піною через регульований поріг збоку апарата. Решта частина рідини (» 20%) зливається через отвори тарілки, уловлює у підтарілковому просторі більш крупні частки пилу та видаляється з нижньої частини апарата у вигляді суспензії.