Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 9

 41. Еталоннi, зразковi, робочi засоби вимiрювання.

 42. Метрологiчнi показники засобiв вимiрювання.

 43. Вимiрювальнi головки   годинникового    типу,    мiкрокатори,  оптикатори.

 44. Кiнцевi мiри довжини.

 45. Оптико-механiчнi ЗВ: оптиметр, довжиномiр, БМI.

 46. Вибiр точностi ЗВ.

 47. Причини обмiру  придатних  деталей  як  бракованих  i  бракованих  деталей як придатних за симетричним  розташуванням  метрологiчної     похибки ЗВ вiдносно допуску деталi.

 48. Способи складання з`єднань з натягом;  преваги,  недолiки  i особливостi способiв складання.

 49. Переваги i недолiки з`єднань з натягом.

 50. Розподiл контактного  тиску  по  довжинi  втулки  з`єднання з    натягом.  Визначення min контактного тиску у випадку навантаження осьовою силою i обертовим моментом з`єднань із натягом.

 51. Визначення розрахункового натягу для з`єднань з натягом.

 52. Якi чинники впливають на послаблення з`єднань з натягом,  як  вони виникають i враховуються?.

 53. Методика перевiрки   вибраного   з`єднання   з   натягом  для запобiгання руйнування пiд час складання.

 54. Основні термiни:  «розмiрний  ланцюг»,  «ланка»,  види   розмiрних    ланцюгів.

 55. Види ланок розмiрних ланцюгів.

 56. Параметри ланок розмiрних ланцюгів, можливостi i використання розмiрних ланцюгів.

 57. Сутнiсть розрахунку  розмiрних  ланцюгів  за  min-max,  пряма  задача.

 58. Спосiб однакових допускiв у розрахунку  розмiрних  ланцюгів,  зворотна задача, метод min-max та iмовiрнiсний.

 59. Спосiб допускiв одного  квалiтету,  метод  min-max,  зворотна  задача.

 60. Спосiб допускiв   одного   квалiтету,   iмовiрнiсний   метод,  зворотна задача.

 61. Порядок розрахунку розмiрних ланцюгів  iмовiрнiсним  методом,  пряма задача.

 62. Метод групової взаємозамiнностi. Селективне складання.

 63. Метод регулювання i метод пiдпасування у складаннi.

 64. Класи точностi пiдшипникiв кочення,  чинники,  що  визначають  якiсть пiдшипникiв.

 65. Допуски i посадки пiдшипникiв кочення.

 66. Вимоги до посадочних поверхонь пiд пiдшипники кочення.

 67. Види навантаження кілець пiдшипникiв

 68. Вибiр посадок пiдшипникiв кочення на вал i в корпус.

 69. Види посадок призматичних шпонок: вiльна, нормальна, щiльна.

 70. Умови забезпечення скорочення номенклатури шпонкових посадок. Види посадок призматичних шпонок.

 71. Обгрунтування вибору способу центрування.  Умова забезпечення  скорочення номенклатури шлiцевих посадок.

 72. Особливостi призначення   шлiцевих   посадок:  додаткове центрування вiдносно бокових поверхонь,  вiдсутнiсть посадок із натягом.

 73. Порядок позначення посадок шлiцевих з`єднань.

 74. Рiзьби: крiпильнi; кiнематичнi; трубнi. Головнi параметри,   вимоги до згвинчуваностi.

 75. Особливостi геометрiї   метричної   рiзьби,   переваги,   якi  зумовленi цими особливостями.

 76. Граничний контур рiзьби.

 77. Вiдхилення кроку i кута профiлю  рiзьби  та  їх  дiаметральна  компенсацiя.

 78. Приведений середнiй дiаметр рiзьби рiзьбових деталей.

 79. Основні головнi вiдхилення   метричної   рiзьби   з   зазором, розташування полiв допускiв реального профiлю.

 80. Довжина згвинчування,   клас  точностi  та  ступiнь  точностi  рiзьби із зазором.

 81. Позначення допускiв i посадок рiзьбових з`єднань.

 82. Посадки з натягом.  Розташування полiв допускiв,  заходи,  що запобiгають заклинюванню різьбових поверхонь.

 83. Методи i засоби вимiрювання та контролю цилiндричних рiзьб.

 84. Групи зубчастих  передач,  що вiдповiдають головним показникам    точностi.

 85. Кiнематична точнiсть    -   найбiльша   кiнематична   похибка   передачi зубчастого колеса.  Елементний та комплексний показники точностi.

 86. Плавність роботи   зубчастої   передачi: циклiчна   похибка  передачi, циклiчна похибка зубової частоти.

 87. Повнота контакту зубцiв:  сумарна пляма  контакту,  миттєва  пляма контакту.

 88. Тип зчеплення  зубчастих  колiс,  боковий  зазор   (6   типiв  зчеплення,   8   типiв  допусків, 6  класів  відхилень  міжосьової  вiдстанi).

 89. Додаткове змiщення  вихiдного  контуру  та  його  зв`язок  із  боковим зазором зубчастих коліс.

 90. Позначення точностi зубчастих  коліс.

 91. Контроль точностi зубчастих  коліс.