Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 8

          104. Пряма та зворотна задачі розмірного аналізу. Виявлення розмірного ланцюга і складання його геометричної схеми. Використання розмірного аналізу при ремонті.

          105. Як проводиться розрахунок допусків розмірів, що входять у розмірний ланцюг, методом “максимум-мінімум”. Як проводиться перевірний розрахунок лінійного розмірного ланцюга?

          106. Допуск на міжосьові відстані. Метод розрахунку допусків на міжосьові відстані  залежно від типу з’єднання деталей. Позначення допусків на кресленні. Навести приклад.

          107. Подетальні та вузлові розмірні ланцюги і їх характеристика.

          108. Метрологічна служба в Україні, її структура і завдання.

          109. Як забезпечується однаковість вимірювань у країні? Який її вплив на взаємозамінність? Яке державне значення її?

          110. Класифікація вимірювальних засобів і методів вимірювання. Метрологічні показники вимірювання.

          111. Будова і розрахунок ноніусної шкали. Назвати групи ноніусних інструментів, їх особливості. Штангенінструменти, їх типи, призначення, будова і точність вимірювання.

          112. Призначення і будова мікрометричних інструментів на прикладі графічного мікрометра. Метрологічні показники. Перевірка і настроювання мікрометра.

          113. Призначення та галузь застосування індикаторних головок. Типи головок і методи вимірювання ними. Накреслити схему вимірювання радіального й торцевого биття деталі.

Запитання для підготовки до іспитів із курсу

“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

 1.Односистемнiсть і точнiсть    вимiрювань.   Наука   метрологiя. Задачi метрологiї.

 2. Стандартизацiя,  категорiї стандартiв.

 3. Поняття  про  якiсть продукцiї.

 4. Категорiї похибок у виготовленнi та обмiрюваннi деталей.

 5. Закон нормального  розподiлу  розсiювання  значень  випадкової величини.

 6. Визначення імовірності отримання  в  партiї  деталей,  похибка    виготовлення яких обмежена заданим iнтервалом.

 7. Визначення емпiричних параметрiв закону нормального розподiлу.

 8. Визначення точностi роботи металорiзального верстата.

 9. Статистичнi методи управлiння якiстю продукцiї. Функцiональний  і технологiчний допуск.

 10. Взаємозамiннiсть та її види.

 11. Поняття про номiнальний, дiйсний і граничний розмiри.

 12. Ряди лiнiйних розмiрiв R5...R80.

 13. Межі вiдхилення вiд номiнального розмiру.

 14. Допуски до номiнального розмiру та  їх  графiчне  зображення. Фактори, що впливають на призначення допуску.

 15. Одиниця допуску "i", кiлькiсть одиниць допуску "а".

 16. Квалiтет.

 17. Посадки iз зазором, натягом та перехiднi.

 18. Основні вiдхилення для створення полiв допускiв.

 19. Поля допускiв.  Порядок   побудови,   особливостi,   переваги способу створення.

 20. Одержання необхiдних посадок з'єднанням  рiзноманiтних  полiв допускiв.

 21. Граничнi вiдхилення розмiрiв iз непризначеними допусками.

 22. Принцип вибору допускiв i посадок.

 23. Вибiр квалiтетiв.

 24. Розрахунок i вибiр перехiдних посадок.

 25. Класифiкацiя вiдхилень геометричних параметрiв деталей.

 26. Поняття про прилеглу пряму, коло, площину, цилiндр.

 27. Вiдхилення i допуски до форми цилiндричних поверхонь:  круглостi, цилiндричностi та профiлю.

 28. Вiдхилення та допуски до форми площин: площинності, прямолiнiйностi.

 29. Взаємозв`язки вiдхилень i допускiв  форми  з  вiдхиленням нульового порядку.

 30. Вiдхилення i   допуски   до   розташування    поверхонь: паралельностi, спiвосностi, перпендикулярностi.

 31. Вiдхилення та   допуски   до   розташування    поверхонь: симетричностi, перетину осей, позицiйний.

 32. Порядок призначення  величини  допуску  вiдхилень   форми   i  розташування.

 33. Сумарнi вiдхилення  та  допуски  до   форми   й   розташування поверхонь(радiальне i торцеве биття).

 34. Залежнi i незалежнi допуски вiдхилень форми i розташування.

 35. Поняття шорсткостi  поверхнi,  базової лiнiї,  довжини оцiнки  параметрiв шорсткостi.

 36. Параметри висотних властивостей шорсткостi.

 37. Параметри в напрямку довжини профiлю шорсткостi.

 38. Параметри форми поверхнi профiлю.

 39. Вибiр параметрiв шорсткостi та їх числових значень.

 40. Контроль шорсткостi поверхнi.