Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 3

last(V) – повертає номер останнього елемента;

max(V) – повертає максимальний за значенням елемент масиву;

min(V) – повертає мінімальний за значенням елемент масиву;

submatrix(A, ir, jr, ic, jc) – повертає підматрицу, що складається із всіх елементів, що втримуються в рядках з ir по jr і стовпців з ic по jc (ir £ jr і ic £ jc);

matrix(m, n, f) – створює матрицю, у якій (i,j)-й елемент дорівнює (i,j), де = 0, 1,…, mі j = 0, 1,…, n; (i, j) – деяка функция;

cols(M) – повертає кількість стовпців матриці M;

rows(M) – повертає кількість рядків матриці M.

У палітрі векторів і матриць matrix утримуються основні функції для матричних обчислень. Додатково до стандартних операцій над матрицями палітра matrix містить оператор векторізації, що дозволяє проводити деяку скалярну операцію над всіма елементами вектора або матриці. Наприклад, якщо v – вектор, то вираз cos(v) буде неприпустимим, оскільки аргументом функції cos може бути тільки скалярна змінна. Однак функція cos(v) з оператором векторізації  повертає вектор, кожний елемент якого є косинус відповідного елемента вектора v[4].

1.12. Функції зчитування-запису файлів

MathCAD має велику кількість функцій по зчитуванню і запису зображень, представлених в BMP-форматі.

READBMP("Ім'я файлу") зчитує монохромні зображення. Кожний елемент отриманого масиву відповідає пікселу вихідного зображення і має значення від 0 до 255. Якщо вказати цю матрицю в місці уведення шаблона малюнка, то буде побудоване монохромне зображення малюнка. Над зображеннями можуть виконуватися всі доступні для матриць перетворення.

READRGB("Ім'я файлу") – зчитує кольорові зображення. Функція повертає масив, що складається із трьох підмасивів, що несе дані про розкладання кольорового зображення на три основних кольори – червоний, зелений і синій.

READ_RED("Ім'я файлу"), READ_GREEN("Ім'я файлу"), READ_BLUE("Ім'я файлу") – вибірне зчитування підмасивів, що містять відповідно червоний, зелений і синій кольори.

Для запису зображень застосовуються функції WRITEBMP("Ім'я файлу") і WRITERGB("Ім'я файлу").

1.13. Статистичні функції

corr(X, Y) – повертає коефіцієнт кореляції двох масивів даних X і Y;

mean(X) – повертає середнє значення елементів масиву даних X;

var(Х) – повертає дисперсію елементів масиву даних X;

hist(int, X) – повертає вектор частот влучення даних X у задані інтервали int. Функція служить для побудови гістограм;

rnorm(m,m,s) – повертає вектор m випадкових величин, що мають гаусовський розподіл з математичним очікуванням m і середньоквадратичним відхиленням s;

rnd(x)– повертає випадкове кількість, що підкоряється рівномірному закону розподілу ймовірностей від 0 до x;

sort(V)– повертає вектор, елементи якого вибудувані в порядку зростання.

1.14. Функції користувача

Незважаючи на дуже широкий набір убудованих функцій, дуже часто виникає необхідність розширити систему новими функціями, що представляють інтерес для користувача. Функції користувача вводяться із застосуванням наступного вираження:

Ім'я_функції(Список_аргументів) := Вираз.

Ім'я функції задається як будь-який ідентифікатор. У дужках вказується список аргументів функції – це перелік використовуваних у виразі змінних, записаних через кому. Вираз – будь-який вираз, що містить доступні системі оператори й функції з операндами і аргументами, зазначеними в списках параметрів [3].

Приклад функції двох змінних:

.

Змінні, зазначені в списку параметрів функції користувача, є локальними. Локальні змінні використаються тільки у виразі, що описує функцію. Їхні імена можуть збігатися з іменами глобальних змінних, уведених раніше. Але при цьому при виході з функції користувача значення цих змінних будуть зберігати раніше задані (для глобальних змінних) значення.

1.15. Програмування в MathCAD