Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 16

Напишіть процедуру обчислення нормованої взаємної кореляційної функції для двох зображень. Обчисліть нормовану взаємну кореляційну функцію. Виведіть її у вигляді 3D-графіка.

ВАРІАНТ № 12

Напишіть процедуру підкреслення контурів методом апроксимації градієнта

.

Виконайте підкреслення контурів. Перетворіть зображення з підкресленими контурами в бінарне зображення.

ВАРІАНТ № 13

Напишіть процедуру підкреслення контурів методом Собела

,

де

Виконайте підкреслення контурів. Перетворіть зображення з підкресленими контурами в бінарне зображення.

ВАРІАНТ № 14

Напишіть процедуру яскравісного зрізу зі збереженням фону. Функція перетворення яскравості наведена на рисунку. Параметри перетворення довільні. Перетворіть зображення

Література

1. Глинченко А.С. Цифровая обработка сигналов: В 2 ч. Ч. 1. Красноярск: Изд-во КГТУ. 2001. 199 с.

2. Глинченко А. С. Цифровая обработка сигналов: Расчетно-лабораторный практикум / КГТУ. Красноярск, 1996.

3. Гурский Д.А. Вычисления в MathCad. – Минск.: Новое издание, 2003. – 814 с.

4. Кирьянов Д. Самоучитель MathCad 2001. – СПБ.: БХВ – Петербург, 2001. – 544 с.

5. Куприяном М. С., Матюшин Б.Д. Техническое обеспечение цифровой обработки сигналов: Справочник/ С-Пб.: Наука и техника, 2000.

6. Остапенко А. Г. Цифровые процессоры обработки сигналов: Справочник / М.: Радио и связь, 1994.

Зміст

Стор.

Вступ. 3

Організація і порядок виконання лабораторних робіт. 4

1. Стислі вказівки до застосування системи MathCAD 2001. 5

1.1. Огляд інтерфейсу MathCAD 2001. 5

1.2. Початок роботи в MathСAD.. 5

1.3. Змінні 6

1.4. Ранжировані змінні 7

1.5. Робота з масивами даних. 7

1.6. Вбудовані функції 8

1.7. Тригонометричні і зворотні тригонометричні функції 8

1.8. Функції комплексного аргументу. 8

1.9. Перетворення Фур'є. 8

1.10. Функція умовних виразів. 9

1.11. Векторні і матричні функції 9

1.12. Функції зчитування-запису файлів. 10

1.13. Статистичні функції 10

1.14. Функції користувача. 11

1.15. Програмування в MathCAD.. 12

1.16. Швидкі клавіші редагування. 13

1.17. Клавіші управління документами і вікнами. 14

2. Теоретичні вказівки до виконання лабораторних робіт із
зображеннями. 15

2.1. 25 функцій роботи з файлами (команди обробки зображень) 15

2.2. Зчитування сірого зображення в матрицю. 18

2.3. Зчитування кольорового зображення в матрицю. 20

2.4. Запис зображення у Bitmap Files. 22

2.5. Отримання підзображення від зображення. 23

2.6. Обробка сірого зображення. 25

2.7. Обробка сірого зображення. 28

2.8. Обробка кольорових зображень. 30

2.9. 3вивиста обробка у двох вимірах. 32

2.9. Фільтрація медіани у двох розмірах. 35

2.10. Повернення зображення файла "*.ВМР". 37

3. Лабораторний практикум.. 39

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. Елементарні процедури роботи із зображеннями. 39

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. Найпростіші методи заелементного перетворення зображень. 41

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. Визначення статистичних
характеристик зображення: середнє, дисперсія, гістограма,
емпірична функція розподілу. 43

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. Оцінювання спектральної щільності потужності і кореляційної функції зображення. 45

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Квантування зображень. 47

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. Дискретизація і відновлення
зображень. 49

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. Дослідження ролі амплітудно-
частотної характеристики (АЧХ) і фазочастотної характеристики
(ФЧХ) спектра в задачі обробки зображень. 51

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8. Методи поелементного перетворення зображень. 53

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. Маскова лінійна фільтрація зображень. 55

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10. Медіанна фільтрація зображень. 56

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11. Локальні методи виділення контурів. 58

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12. Геометричні перетворення зображень. 60

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13. Розпізнавання зображень із
використанням еталонів. 62

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14. Моделювання лінійних перекручувань зображень: дефокусування. 64

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. Відновлення лінійно-перекручених зображень  інверсним фільтром.. 66

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16. Стиск зображень на основі
прогнозування. 68

ДОДАТОК 1. Завдання для залікового заняття. 70

Література. 74