Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 14

  5.  Напишіть функцію розпізнавання зображень за критерієм максимуму абсолютного значення коефіцієнта взаємної кореляції:

вхідні дані: тестуєме і чотири еталонних зображень;

вихідні дані: номер еталонного зображення, для якого абсолютне значення коефіцієнта взаємної кореляції максимальне.

  6.  Виконайте розпізнавання тестуємих зображень за допомогою бібліотеки еталонних зображень.

Контрольні питання

  1.  Поясніть поняття коефіцієнта кореляції.

  2.  Які є засоби визначення максимуму функції в MathCAD?

  3.  Які є засоби обчислення коефіцієнта кореляції в MathCAD?

  4.  В чому полягає головна ідея кореляційно-екстремального методу?

  5.  Поясніть причину зменшення коефіцієнта кореляції між вихідним тестуємим зображенням і зображеннями, перекрученими шумом.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14.
Моделювання лінійних перекручувань зображень: дефокусування

Мета роботи – вивчення математичних моделей лінійних систем, що спотворюють, на прикладі дефокусуючої лінійної системи.

Завдання

Виконати дефокусировку зображення для різних радіусів функцією розсіювання точки (ФРТ), візуально оцінюючи ступінь перекручування.

Порядок виконання роботи

  1.  Відкрийте файл "len.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  2.  Напишіть наступні функції:

а) обчислення імпульсної характеристики (ІХ) дефокусуючого фільтра із циліндричною функцією розсіювання точки (ФРТ) [5]:

вхідні дані: радіус ФРТ, розміри зображення;

вихідні дані: імпульсна характеристика фільтра;

б) дефокусировка зображення за допомогою БПФ:

вхідні дані: вихідне зображення, радіус ФРТ;

вихідні дані: перекручене зображення.

  3.  Знайдіть ІХ і АЧХ дефокусуючого фільтра для радіуса ФРТ, рівного 5, 10 і 20. Виведіть їх на екран.

  4.  Виконайте дефокусировку зображення для різних радіусів ФРТ, візуально оцінюючи ступінь перекручування.

  5.  Запишіть отримані зображення на жорсткий диск.

Контрольні питання

  1.  Поясніть поняття дефокусуючого фільтра.

  2.  Охарактеризуйте параметри дефокусуючого фільтра.

  3.  Чим визначається вибір радіусу дефокусуючого фільтру?

  4.  Як вплине на АЧХ збільшення радіусу ФРТ?

  5.  Як вплине на ФЧХ збільшення радіусу ФРТ?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15.
Відновлення лінійно-перекручених
зображень інверсним фільтром

Мета роботи – вивчення інверсної фільтрації зображень.

Завдання

Виконати відновлення перекрученого дефокусуючого зображення адитивним шумом

Порядок виконання роботи

  1.  Відкрийте файл, у якому зберігається перекручене зображення. Визначте кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  2.  Напишіть наступні функції:

а) обчислення коефіцієнта передачі інверсного фільтра:

вхідні дані: радіус ФРТ, розміри зображення;

вихідні дані: коефіцієнт передачі інверсного фільтра.

Зауваження: при обчисленні коефіцієнта передачі інверсного фільтра можливе виникнення некоректної операції – ділення на 0. Це необхідно врахувати при написанні функції.

б) відновлення зображення:

вхідні дані: радіус ФРТ, перекручене зображення;

вихідні дані: відновлене зображення.

  3.  Виконайте відновлення зображення, отриманого на попереднім практичному занятті (радіус ФРТ дорівнює 20).

  4.  Обнуліть края дефокусуючого зображення (розмір зони обнуління дорівнює 20) і виконайте його відновлення. Спостерігайте виникнення крайових ефектів.

  5.  Спотворте дефокусуюче зображення адитивним шумом () і виконайте його відновлення [5].

Контрольні питання

  1.  Поясніть поняття інверсного фільтру.

  2.  Як відновити зображення при відомому радіусі ФРТ?

  3.  Що таке дефокусуюче зображення?

  4.  Обгрунтуйте виникнення крайових ефектів при онуленні країв дефокусуючого зображення.

  5.  Як оцінити якість відновлення зображення?