Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Ю.Л. ГАЛЬЧЕВСЬКИЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни

"ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ"

Під загальною редакцією проф.В. С. Блінцова

Миколаїв 2005


УДК 681.3

Гальчевський Ю.Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи захисту відеоінформації" / Під. заг. ред. проф. В.С. Блінцова. – Миколаїв: НУК, 2005. – 77 с.

Кафедра електрообладнання суден

Лабораторні роботи, включені в методичні вказівки, містять вузлові питання по захисту відеоінформації для студентів за фахом 7.160101 "Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки в комп'ютерних мережах і системах". З метою полегшення підготовки і проведення лабораторних робіт даються деякі теоретичні відомості. Це не виключає лекційної підготовки і використання рекомендованої літератури.

© Видавництво НУК, 2005


Вступ

Методичні вказівки містять стислий опис системи комп'ютерної математики MathCAD 2001, а також завдання для лабораторних робіт з курсу "Основи захисту відеоінформації".

MathCAD – це популярна система комп'ютерної математики, призначена для автоматизації рішення масових математичних завдань у всіляких галузях науки, техніки і освіти. Унікальна властивість MathCAD – можливість опису математичних алгоритмів у природній математичній формі із застосуванням загальноприйнятої символіки для математичних знаків. Фактично, документи MathCAD поєднують програму візуально-орієнтованою мовою програмування MathCAD з результатами її роботи і текстовими і формульними коментарями. Мова програмування MathCAD орієнтована на математичні обчислення і тому практично не відрізняється від звичайної мови математичних статей, звітів і книг.

Організація і порядок виконання
лабораторних робіт

Лабораторні роботи з курсу "Основи захисту відеоінформації" є частиною однойменного курсу і призначені для практичного освоєння досліджуваного матеріалу.

Перед виконанням лабораторних робіт студенти проходять загальний інструктаж.

Студенти повинні дбайливо ставитись до обладнання.

До виконання лабораторної роботи студент допускається після теоретичної підготовки й вивчення виконуваного завдання.

На початку занять викладач перевіряє готовність студента до виконання майбутньої роботи. Для виконання робіт група розбивається на бригади не більше двох чоловік.

Студент приступає до виконання роботи з ДОЗВОЛУ викладача.

По кожній роботі оформляється звіт, що повинен містити такі пункти:

-  найменування роботи;

-  мету виконання роботи;

-  короткі теоретичні відомості;

-  опис виконаного завдання;

-  робочий аркуш виконаного завдання;

-  висновки.

При здачі звіту викладач опитує студента в обсязі матеріалу виконаної роботи, після чого робота вважається зарахованою.

Студенти, які не здали залік на попередній роботі або з’явились на заняття не підготовленими, до заняття не допускаються.

Студенти, що виконали всі передбачені графіком лабораторні роботи й здали вчасно звіти, одержують допуск до заліку.

1. Стислі вказівки до застосування
системи mathcad 2001

1.1. Огляд інтерфейсу MathCAD 2001

Після запуску системи крім вікна редагування на екрані з'являються рядок заголовка, рядок меню, стандартна панель інструментів, панель інструментів форматування, панель інструментів для вводу математичних об'єктів. Розглянемо докладніше рядок меню – рядки з пунктами меню, що відкривають доступ до підменю з різними командами.

Меню системи MathCAD 2001 містить наступні команди [3]:

File – робота з файлами, мережею Інтернет і електронною поштою;

Edit – редагування документів;

View – зміна способів подання документа і приховання/відображення елементів інтерфейсу;

Insert – вставка об'єктів і їхніх шаблонів (включаючи графіку);

Format – зміна формату об'єктів;

Math – управління процесом обчислювань;

Symbolic – вибір операцій символьного процесора;

Window– управління вікнами системи;

Help – робота з довідковою базою даних про систему, центром ресурсів і електронних книг.

Основні функції MathCAD представлені палітрами. Вони служать для вводу заготівель (шаблонів) математичних операторів (цифр, знаків арифметичних операцій, матриць, інтегралів і т.д.), функцій і символів.

1.2. Початок роботи в MathСAD

Робота ведеться в так званих "документах", які поєднують опис математичного алгоритму рішення завдання (або ряда завдань) з текстовими коментарями і результатами обчислень, заданими у формі символів, чисел, таблиць або графіків. Система MathCAD інтегрує в собі три редактори: формульний, текстовий і графічний. Формульний редактор автоматично активується при уведенні будь-якого символу із клавіатури. Місце уведення формули вказується курсором уведення у вигляді маленького червоного хрестика, місце розташування якого може бути змінено щигликом лівої кнопки миші. В області уведення формул курсор перетворюється в синій куточок, що вказує напрямок і місце введення [4]:

Похожие материалы

Информация о работе