Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 10

вхідні дані: гістограма;

вихідні дані: емпірична функція розподілу [6].

  4.  Визначите характеристики зображення за допомогою написаних і стандартних функцій. Порівняйте отримані результати.

  5.  По емпіричній функції розподілу визначить імовірність перевищення порога, рівного 100.

Контрольні питання

  1.  Поясніть синтаксис функції mean( )?

  2.  Поясніть синтаксис функції var( )?

  3.  Поясніть синтаксис функції hist( )?

  4.  Які параметри законів розподілу стохастичних величин?

  5.  Які засоби визначення емпіричних функцій розподілу?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.
Оцінювання спектральної щільності потужності
і кореляційної функції зображення

Мета роботи – практичне знаходження одномірних і двовимірних спектрально-кореляційних характеристик зображень за допомогою швидкого перетворення Фур'є.

Завдання

Обчислити одномірні і двовимірні спектрально-кореляційні характе­ристики зображень за допомогою швидкого перетворення Фур'є.

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартних функцій: cfft( ) і icfft( ).

  2.  Зчитайте файл "face.bmp". Визначіть кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  3.  Знайдіть оцінку двовимірної спектральної щільності потужності (СЩП) зображення [6]. Виведіть на екран логарифм СЩП у вигляді зображення.

  4.  Знайдіть оцінку двовимірної кореляційної функції (КФ) зображення.

  5.  Знайдіть оцінку СЩП рядка зображення.

  6.  Знайдіть оцінку КФ рядка зображення.

  7.  Знайдіть усереднену по рядках оцінку одномірної СЩП зображення.

  8.  Знайдіть усереднену по рядках оцінку одномірної КФ зображення.

Контрольні питання

  1.  Поясніть синтаксис функцій cfft( ) і icfft( ).

  2.  Поясніть синтаксис функцій icfft( ).

  3.  Які існують спектрально-кореляційнї характеристики зображень?

  4.  Які засоби визначення і використання оцінки одновимірної і двовимірної кореляційної функції (КФ) зображення існують?

  5.  Які засоби визначення і використання оцінки одновимірної і двовимірної спектральної щільності потужності (СЩП) зображення існують?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5.
Квантування зображень

Мета роботи – вивчення методів руйнування помилкових контурів і растрірування зображень.

Завдання

Відпрацьовувати методи руйнування помилкових контурів і растрування зображень.

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартної функції: rnd( ).

  2.  Зчитайте файл "face.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення. Виведіть зображення на екран.

  3.  Напишіть наступні функції:

а) квантування на довільне кількість рівнів:

вхідні дані: вихідне зображення, кількість рівнів квантування ;

вихідні дані: проквантоване зображення;

б) додавання шуму, рівномірно розподіленого на інтервалі :

вхідні дані: вихідне зображення, кількість рівнів квантування ;

вихідні дані: зображення, перекручене адитивним шумом;

в) растрірування зображень із використанням матриці сигналу, що збурює :

вхідні дані: вихідне зображення, матриця  (розміри зображення довільні), значення порога бінарізації [1];

вихідні дані: растріріване зображення.

  4.  Проквантуйте вихідне зображення на 12 рівнів. Додайте до вихідного зображення адитивний шум і отриманий результат проквантуйте також на 12 рівнів. Порівняйте отримані зображення.

  5.  Виконайте растрірування вихідного зображення, отриманий результат приведіть до діапазону [0...255]. Перетворіть вихідне і растріруванне зображення в бінарні (поріг дорівнює 127). Порівняйте отримані результати.

Контрольні питання

  1.  Поясніть синтаксис функції rnd( ).

  2.  Які є засоби квантування зображень?

  3.  Які є засоби растрування зображень?

  4.  Які є засоби додавання шуму?

  5.  Які є види шумів і засоби їх визначення?