Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 7

1

2

3

4

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

93,3

+43,3

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

98,2

+8,2

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

75,3

+25,3

2.3.Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

99,0

+9,0

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

82,6

+32,6

3. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їх діяльності

+

+

5. Участь студентів у наукової діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

20/0

20/0

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчаль­ного плану спеціальності (% від кількості годин)

85

100

+15

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

100

+50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

85

90

+5

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

82

+32

Продовження табл. 2.24