Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»

Страницы работы

Содержание работы

2.10 Підстави для акредитації

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» № 161 від 02.06.93 р. та згідно з Ліцензією АД № 041437, затвердженою Рішенням ДАК України від 13.07.12 р., з терміном дії до 01.07.14 р., Національному аерокосмічному університету ім. М.Є. Жуков­ського «ХАІ» було надано право продовжити підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація», а також «спеціаліст» та «магістр» спеціальності підготовки 7.05100201 та 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» в межах ліцензованих обсягів та державного замовлення.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» є державним вищим навчальним закладом (ВНЗ) IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію РД-IV № 211415). В навчально-виховному процесі підготовки фахівців з напряму підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація», та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» приймають участь кафедри гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Підготовка фахівців здійснюється повністю на власній навчально-матеріальній базі, яка включає в себе навчально-лабораторне обладнання, засоби вимірювальної техніки та сучасну комп`ютерну техніку, що розташовані на кафедрах та в спеціальних технологічних спорудах університету.

Для організації та проведення прийому спеціалістів для подальшого навчання в університеті наказом ректора призначається та працює приймальна комісія.

До університету приймаються громадяни України та інших держав, які виявили бажання здобути повну вищу освіту та мають документи про неповну вищу освіту, диплом бакалавра.

Університет і кафедра проводять профорієнтаційні заходи з метою залучення молоді до вступу. Конкурс бакалаврів на напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» за поданими заявами, відносно держзамовлення, становить за останні роки не менше 4,1 чоловік на місце.

Навчальний процес організується та проводиться згідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.93 р.

Навчальна робота є основним видом діяльності університету.

Навчальний процес спрямований на реалізацію змісту вищої освіти на підставі державних, галузевих стандартів вищої освіти з зазначеної вище спеціальності.

Навчальний процес здійснюється у таких формах:

-  навчальні заняття;

-  самостійна робота;

-  практична підготовка;

-  контрольні заходи.

Навчально-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців здійснюється на підставі нормативних актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму; навчальний план; навчальні програми з дисциплін; програми всіх видів практик; підручники, навчальні посібники, настанови, технічні описи; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; методичні матеріали з питань написання курсових та атестаційних робіт.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, розроблений та затверджені в установленому порядку навчальний план підготовки «бакалаврів», «спеціалістів» та «магістрів» за зазначеними напрямом підготовки  спеціальністю. Графік навчального процесу та розклад занять розроблюються і затверджуються своєчасно.

Організація практичної підготовки проводиться згідно до “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, яке затверджене Наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93 р., зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 від 20.12.94 р. і супроводжуються достатнім методичним забезпеченням.

У навчальний процес студентів за спеціальністю цілеспрямовано впроваджуються сучасні навчальні технології, використовується комп'ютерний клас. Студенти під час використання комп'ютерної техніки забезпечуються пакетами ліцензованих навчальних та контролюючих програм (табл. 2.17).

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу начального часу студента, відведеного для вивчання конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Похожие материалы

Информация о работе