Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 9

Продовження табл. 2.24

 

1

2

3

4

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12

18

+6

3.4. Наявність пунктів харчування

+

+

3.5. Наявність спортивного залу

+

+

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

3.7. Наявність медичного пункту

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

 

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

5. Інформаційне забезпечення

 

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

12,5

+7,5

Продовження табл. 2.24

 

1

2

3

4

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

20

+16

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

-  наявність обладнаних лабораторій:

-  наявність каналів доступу:

+

+

+

+

Якісні характеристики підготовки фахівців

 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за показниками:

перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше

2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

71,4

+21,4

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

57,1

+7,1

2.3.Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

71,4

+21,4

3. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їх діяльності

+

+

5. Участь студентів у наукової діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

 

1. Загальні вимоги

 

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

10/0

10/0

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

 

Продовження табл. 2.24

 

1

2

3

4

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

100

+5

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

100

+50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

95

100

+5

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

83

+33

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підруч­ників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

58

3 доктора наук або професора на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

+18

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

100

+5

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

83

+33

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

58,

3 доктора наук або професора на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

+18

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

Продовження табл. 2.24

 

1

2

3

4

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

+

-  доктор наук або професор

+

+

-  кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база

 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

+30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12

18

+6

3.4. Наявність пунктів харчування

+

+

3.5. Наявність спортивного залу

+

+

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

3.7. Наявність медичного пункту

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

Продовження табл. 2.24

1

2

3

4

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

12,5

+7,5

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

20

+16

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

-  наявність обладнаних лабораторій:

-  наявність каналів доступу:

+

+

+

+

Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за показниками:

перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше

2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

100

+50

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успішно виконані контрольні завдання; %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %

50

100

+50

2.3.Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової підготовки, %

90

100

+10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з дисциплін фахової підготовки, %

50

100

+50

3. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

Продовження табл. 2.24

1

2

3

4

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів та результатів їх діяльності

+

+

5. Участь студентів у наукової діяльності (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+

Ректор Національного аерокосмічного

університету ім. М.Є.Жуковського

„Харківський авіаційний інститут”                                              В.С. Кривцов