Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 2

Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять з метою перевірки рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи. Навчальні програми виконуються в повному обсязі, дисципліни навчального процесу забезпечені всім необхідним на належному рівні.

Випусковою кафедрою з напряму підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»  в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” є кафедра авіаційних приладів та вимірювань.

Випускову кафедру очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Кошовий Микола Дмитрович.

Професорсько-викладацький склад кафедри має високий науковий і педагогічний потенціал і багаторічний практичний досвід. На кафедрі у 2012/2013 навчальному році працює 24 штатних співробітника і 9 сумісників. Серед них: 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 доктора технічних наук і 4 професорів, 16 кандидатів наук, 13 доцентів.

Роботу кафедри забезпечує навчально-допоміжний склад: 2 завідуючих лабораторіями, 1 провідний інженер, 5 інженерів першої категорії, 3 інженери другої категорії.

За останні 5 років під керівництвом вчених кафедри захищено 8 кандидатських дисертацій.

Середній вік професорсько-викладацького складу працівників кафедри становить 45,5 років.

За своїми діловими та моральними якостями, науковим та методичним рівнем викладання вони здатні вирішувати завдання з навчання та виховання фахівців високої кваліфікації.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється у всіх передбачених законом України “Про вищу освіту” формах: на курсах підвищення кваліфікації, шляхом стажування у науково-дослідних установах, промислових підприємствах, за індивідуальними планами затвердженими ректором університету.

Серед педагогічних працівників, задіяних у навчальному процесі зі студентами за напрямом підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» всі (100%) підвищили свою кваліфікацію за період останніх 5 років.

Навчальний процес у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" в достатній мірі забезпечений методичними розробками та навчально-технічною літературою зі спеціальності, що розглядається. Дисципліни, які вивчаються, забезпечені навчальними робочими програмами, конспектами лекцій, методичними вказівками до лабораторних, практичних і семінарських занять. Редакційно-видавничий відділ навчальної частини повністю забезпечує потреби університету напряму підготовки і спеціальності, що розглядаються, у видавництві навчально-методичної літератури.

Щорічно в університеті в цілому видається близько 80 найменувань навчально-методичної літератури (конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки) середнім накладом від 100 до 300 примірників. Загальна площа, на якій розташовані приміщення випускової кафедри з напряму підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» складає 760,5 м2, а площа навчальних класів 465,5 м2.

Виховна робота серед молоді проводиться як в межах аудиторних занять, які зумовлені навчальним розкладом з соціально-гуманітарних дисциплін, так і в позанавчальний час. З цією метою в університеті створена та діє ціла мережа різноманітних закладів, гуртків, спортивних секцій та іншого, де в позанавчальний час студенти можуть змістовно, з урахуванням інтересів кожного, провести своє дозвілля.