Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 4

– БОРЗЕНКОВА ГАННА ВІКТОРІВНА, 358 м група, ЗАПАЩЕНКО ІННА СЕРГІЇВНА, 348 група (командне третє місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія, стандартизація, сертифікація», м. Львів, Львівська Політехніка, 2011 р), - керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.

– ЗАПАЩЕНКО ІННА СЕРГІЇВНА, 358 м група (друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з метрології та вимірювальної техніки, ХНУРЕ, 2012 р.), керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;

– ПРУДКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА, 348 група (друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з метрології та вимірювальної техніки, ХНУРЕ, 2013 р.), керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;

– ОСТРІЖНА ОЛЕКСАНДРА ГЕНАДІЇВНА, 348 група (друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з метрології та вимірювальної техніки, ХНУРЕ, 2013 р.), керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;

– НЕКО ОКСАНА АНДРІЇВНА, 358 м група (друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з метрології та вимірювальної техніки, ХНУРЕ, 2013 р.), керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;


Висновки

Основні показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» наведені в табл. 2.24.

Завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань

д.т.н., професор                                                                М.Д. Кошовий


Таблиця 2.24 – Порівняльна таблиця відповідності критеріям та вимогам
до акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та спеціальності підготовки 7.05100201 і 8.05100201 «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» з галузі знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології»

Показники

Норматив

за ОКР

Фактично

Відхилення показників графи 3 від показників графи 2

1

2

3

4

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

70/70

70/70

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчаль­ного плану спеціальності (% від кількості годин)

75

79

+4

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

100

+50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

75

87

+12

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

100

+50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підруч­ників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

50,

1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

+40

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

100

+25