Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 5

Продовження табл. 2.24

1

2

3

4

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи

50

100

+50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо­ваного обсягу

55,

2 доктора
або професора на 25 осіб ліцензованого обсягу

+45

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

+

-  доктор наук або професор

+

+

-  кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100

+30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12

18,4

+6,4

3.4. Наявність пунктів харчування

+

+

3.5. Наявність спортивного залу

+

+

3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

3.7. Наявність медичного пункту

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+

Продовження табл. 2.24