Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 6

1

2

3

4

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

100

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

100

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

100

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5

10

+5

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

20

+16

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

-  наявність обладнаних лабораторій:

-  наявність каналів доступу:

+

+

+

+

Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за показниками:

перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше

2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

Продовження табл. 2.24