Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 5

Необхідна ставка доходу - Required rate of return — (RRR) - мінімальний майбутній доход, на який погоджується інвеститор, вкладаюча гроші

Неплатоспроможність - Insolvency —          неспроможність сплатити борги   

366

Номінальна вартість - Nominal value —       див.: називна вартість         

Облігація - Воnd —     вид довгострокових боргових цінних паперів, які випускає позичальник — приватна компанія чи яка-небудь інша установа        

Оборотність грошей - Cash turnover —        кількість оборотів, які роблять за рік гроші фірми  

Оборотність товарно-матеріальних запасів — Inventory turnover ratio - визначається діленням собівартості проданої продукції на величину середніх запасів. Отож, чим вища оборотність, тим краще для фірми       

Окупність інвестицій - Return on Investment — (ROI)        чистий прибуток після утримання податків, поділений на активи. Цей показник допомагає фірмі визначити, як працюють на прибуток активи 

Операційна оренда - Operating lease —        оренда, що, як правило, триває до п'яти років. За цієї оренди орендодавач здійснює ремонт і обслуговування обладнання           

Оптимальна структура капіталу  Optimal capital structure —        теоретична структура капіталу, за якої досягається найнижча вартість капіталу та найвищий достаток фірми        

Оптимально можлива вартість - Opportunity cost —          доходність найкращої альтернативної інвестиції, яку ще не було вибрано        

Опціон - Option —      право купувати та продавати акції за визначеною ціною           

Опціони з іноземною валютою - Foreign currency option —          угода, що надає власникові опціону право купувати або продавати певну суму валюти за визначену ціну до дати закінчення дії опціону          

Опціонний ділер - Option writer —   інвеститор, який укладає контракт на певний період, щоб продавати акції (у випадку опціону купівлі) або купувати акції (у випадку опціону продажу) за визначеною ціною заради премії           

Опціон покупця - Call option —        опціон, що надає його власникові право купувати

Опціон продажу - Put option —         опціон, що дає право його власникові продавати акції

Оцінка доцільності інвестицій - Capital budgeting —        метод оцінки, порівняння та відбору проектів, з яких у майбутньому можна мати найбільший фінансовий зиск      

367

Оренда - Lease —        угода, за якою власник майна надає право орендареві користуватись майном певний час за визначену плату  

Орендар - Lessee —     той, хто бере в оренду майно і користується ним           

Орендодавач - Lessor —         власник зданого в оренду майна    

Паритет, номінальна вартість — Par, par value - називна вартість акції або облігації. У випадку з акціями номінальна вартість - це звичайний бухгалтерський прийом          

Період окупності - Payback period —           час, що потрібен для окупності початкових інвестицій у проект    

Підвищення рінкової оцінки капіталу — Capital appreciation - підвищення у відсотках ціни активів, скажімо, акцій, за певний період, порівняно з їншим

Подвійно-понижуючий балансовий метод — Double-declining balance method - метод нарахування амортизації активів. За цим методом балансова вартість активів списується за нормою, що, як правило, удвічі вища за норму амортизації при рівномірному нарахуванні зносу

Подрібнення акцій - Stock-split —    випуск додаткових акцій, що передаються акційникам без збільшення суми власного акційного капіталу фірми. Це знижує номінальну вартість звичайної акції, але не впливає на суму власного капіталу в балансі.

Поєднання інтересів - Pooling of interest — злиття компаній, за якого об'єднуються активи, заборгованість та власний капітал двох фірм. Цей метод відрізняється від методу придбання, за яким з'являєтеся гудвіл, або сума, що сплачена понад балансову вартість