Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 4

Купонна ставка - Coupon rate —       процентна ставка, яка сплачується щоквартально, щопівріччя або щорічно власникові облігації   

Курс обміну валюти - Foreign exchange rate —       ціна, за якою валюта однієї країни купується в обмів на валюту іншої країни           

Ліквідаційна вартість - Salvage value —      ціна продажу активів, що повністю амортизовані

Ліквідність - liquidity —        показник того, як швидко можна продати активи і одержати гроші        

Лінія надійності ринку - Security market line (SML) —     методика визначення взаємозалежності між бета (системний ризик) і сподіваними доходами. Точки на ЛНР показують відповідну необхідну ставку доходу для певної бета          

Майбутня вартість - Future value — вартість інвестиції через визначений період з урахуванням певної процентної ставки 

Макрофактори економіки - Macro factors —           загальні фактори розвитку економіки і фіскальна політика уряду      

Максимальний доход - Maximum return — найвищий можливий прибуток. Максимальний достаток — найвища можлива ціна акцій за найменшого ризику     

Межа покриття постійних витрат та прибутків — Contribution margin - ціна продажу товару мінус перемінні витрати

Менеджмент ліквідності - Liquidity management —          процес забезпечення операцій фірми достатніми коштами       

Менеджмент товарно-матеріальних запасів — Inventory management - процес визначення та підтримання запасів на оптимальному рівні      

Метод врахування цілих значень років служби — Sum-of-tlie-year's-digits method - метод прискореного нарахування амортизації, за яким більша частина вартості активів амортизується у перші роки служби активів      

Метод ДНА—ДВПП - EPS-EBIT —  метод фінансового аналізу, що допомагає зробити вибір між фінансуванням за рахунок власного капіталу та боргів     

365

Метод купівлі—придбання — Perchase acquisition method           - виплата грошима за злиття з іншою корпорацією, враховуючи гудвіл (або сплату понад балансову вартість) 

Метод прискореної амортизації - Accelerated method of — depreciation прийом бухгалтерського обліку, за яким вартість фіксованих активів списується щорічно за вищими нормами, віх за методом рівномірного нарахування зносу, коли протягом терміну служби активів списуються рівні суми  

Метод рівномірного нарахування зносу — Straight-line deprecation - щорічне, рівномірне нарахування амортизації на активи протягом терміну їх служби 

Миттєвий показник - Quick ratio — див.: коефіцієнт "кислотного тесту"         

Міжнародна фірма - International firm—     фірма, що експортує та імпортує товари, послуги або має операції за кордоном.   

Мікрофактори економіки - Місто factors —           фактори, що пов'язані з попитом та пропозицією товарів, цінами

Мінливість - Volatility —       коливання значень певного показника навколо визначеної величини, такої, як середнє або середньоарифметичне значення цього показника. Що вища мінливість доходів, то вищий ризик         

Модель оцінки капітальних активів — (МОКА) - Capital Asset Pricing Model (CAMP) - теоретична модель, що визначає необхідну ставку доходу від певних активів, враховуючи чутливість реагування доход-ності окремих активів на зміну показників, які вимірюють загальну ринкову ставку доходу    

Моделювання - Simulation —            використання гіпотетичних ситуації, схожих на реальні. Допомагає приймати правильне рішення   

Найекономніший обсяг замовлень — Economic order quantity (EOQ) - кількість товару, яка за регулярних замовлень забезпечує мінімальні витрати на організацію замовлень та зберігання товару     

Називна вартість облігації — Face value - номінальна вартість облігації або паритет