Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 7

Рівень фінансового ліверіджу — Degree of financial leverage - залежність ДНА від змін ДВПП. Високий фінансовий ліверідж пов'язаний з високою часткою заборгованості фірми в структурі капіталу і вищим ризиком можливого непок-риття фірмою своїх боргових зобов'язань

Рівень постійного фінансування - Permanent financing — мінімальний рівень поточних активів плюс фіксовані активи 

Сезонне фінансування - Seasonal financing —         сума поточних активів за вирахування мінімального (фіксованого) рівня поточних активів. Іншими словами, сезонне фінансування можна розглядати як ту частину поточних активів, яка може змінюватись щомісяця        

Сервісна оренда - Service lease —     див.: операційна оренда      

Середній період погашення заборгованості покупцями —  Average collection period - середня кількість днів між датою одержання товару та датою сплати покупцем рахунку (мірило того, чи успішно фірма працює зі своїми клієнтами, щоб вони сплачували за товар, який одержали від фірми)     

Середній період сплати рахунків постачальникам - Average payment period—            середня кількість днів, протягом яких фірма сплачує свої рахунки постачальникам       

Середньозважена вартість капіталу (СЗВК) — Weighted average cost of capital (WACC) - міра вартості всього капіталу фірми. Вираховується, виходячи з процентних часток складових капіталу у його фінансовій структурі  

370

Середньозважена гранична вартість -— капіталу (СГВК) - Weighted marginal cost of capital - див.: вартість капіталу      

Середня ставка доходу (ССД) - Average rate of return (ARR) —   відношення середнього чистого доходу до середніх інвестицій        

Синергізм - Synergism —       економія та інший виграш за рахунок поеднання компаній при злитті

Система прискореного компенсування витрат — Accelerated Cost Recovery System - метод нарахування амортизації на всі активи, що були придбані після 1980 року. Застосовується при обрахунках податків   

Спеціальні права запозиченні (СПЗ) — SDRs (Special Drawing Rights) -             кредити, які Міжнародний грошовий фонд надає країнам-імпортерам. СПЗ обмінюються лише між центральними банками і можуть бути конвертовані в інші валюти          

Співвідношення довгострокової заборгованості і  власного капіталу - Debt equity (D/E) ratio відношення довгострокової заборгованвості фірми до О власного капіталу. Чим вище значення цього показника, тим вищий фінансовий ліверідж фірми          

Співвідношевня заборгованості та капіталізації (З/К) — Debt/capitalization ratio - відношення заборгованості фірми до її капіталізації. Чим вищий цей показник, тим вищий ризик і фінансовий ліверідх          

Співвідношення ризику - Risk/return trade-off - співвідношення ризикованості активів і сподіваних доходів від них. Вимірюється коефіцієнтом варіації або з допомогою моделі лінії надійності ринку

Співвідношення ціни акції ДНА - Price/ernings (Р/Е) ratio—        ціна акції фірми, поділена на її ДНА. Як правило, ціна акції подасться через ДНА, помножене на певне число 

Сподівані доходи - Expectedreturn —           майбутні доходи від інвестицій, на які сподіваються інвеститори        

Спонтанні акітви - Spontaneolis asset —      активи компанії, рівень яких змінюється в залежвості від товарообороту фірми         

Справжня вартість - Intrinsic value —           вартість активів або фірми за персональною оцінкою інвеститора, менеджера або іншої особи що впливає з наявних факторів і даних; також різниця міх визначеною ціною акцій за опціонами ку-півлі, продажу і ринковою ціною акцій  

Ставка дісконта - Discountrate —      ставка доходу, який повинна мати фірма, щоб окупити свої інвестиції          

371

Ставка капіталізаціїї - Capitalization rate —            ставка дисконта, за якою дисконтуються доходи, скажімо, дивіденди