Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 3

Індекс прибутковості - Profitability index (PI) —    відношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків проекту до початкових інвестицій у проект   

Інфляція - Inflation — загальне підвищення цін    

Ймовірність - Probabilities —            можливість того, що певні події стануться. Значення величин ймовірностей використовуються для того, щоб оцінити сподівані результати, аби звести ці результати до однієї величини          

Капітал - Capital —     активи компанії мінус її боргові зобов'язання     

Капітальна оренда - Capital lease — довгострокова оренда, як правило, на 6 років і більше

Капітальний доход - Capital gains —            прибуток від перепродажу активів, що були придбані не раніше, ніж 6 місяців тому

Капітальні витрата - Capital expenditures —            довгострокові витрати, які амортизуються за період часу, що визначається правилами Служби внутрішніх доходів          

"Кислотний тест", або миттевий показник — Acid test - частка від ділення поточних активів (за мінусом товарно-матеріальних запасів) на поточні боргові зобов'язання 

363

Кінцевий термін дії - Expiration date —       дата, на яку закінчуеться термін дії опціонів купівлі та продажу. Після цієї дати опціони втрачають свою вартість        

Коваріація - Covariance —     рівень кореляції міх доходами від якихось певних активів і доходами від інших активів       

Коефіцієнт варіації - Coefficient of variation —      статистичний показник, що відображає відносну мінливість рівня ризику і доходу. Вираховується діленням стандартного відхилення на сподівану величину доходу           

Коефіцієнт виплати - Payout ratio —            дивіденд на акцію, сплачений грошима, поділений на доход на акцію.   

Коефіцієнт конверсії - Conversion ratio —   кількість акцій, на які можна обміняти конвертовувані цінні папери. Вираховується діленням номінальної вартості на ціну конверсії

Коефіцієнт кореляції - Correlation coeficient —      показних рівня взаємозалежності між двома перемінними          

Коефіцієнт кратності процентів  - Times interest earned ratio —  ДВПП, поділений на річні витрати на сплату процентів (показник того, як фірма може покрити свої витрати на сплату процентів)         

Коефіцієнт обміну при злитті - Merger exchange ratio —  коефіцієнт, що вираховується шляхом ділення ДНА компанії, яку купують, на ДНА компанії-покупця. Внаслідок цього одержимо кількість акцій, які будуть обміняні компанією-покупцем для завершення операцій злиття          

Коефіцієнт окупності власного капітал — Return on equity (ROE) - чистий прибуток після утримання податків, поділений на власний акційний капітал           

Коефіцієнт операційного прибутку — Operating profit margins - коефіцієнт, що показує відношення операційного прибутку до виручки від продажу товарів

Коефіцієнт чистого прибутку — Net profit margins           - частка від ділення чистого прибутку після утримання податків на виручку від продажу товарів

Конверсійна варгість - Conversion value — поточна ринкова ціна акції, помножена на коефіцієнт конверсії          

Конвертовувана облігація —Convertible bond - цінні папери, що дають право власнику облігацій обміняти їх на певну кількість звичайних акцій   

Консервативний підхід - Conservative approach — метод фінансування, за яким фіксовані активи і мінімальний рівень поточних активів фінансуються за рахунок довгострокових позик та власного капіталу        

364

Корпорація - Corporation —   форма організації бізнесу, за якою товариство є юридичною особою, а його власники мають обмежену відповідальність       

Кошти, залучені за рахунок внутрішніх джерел —Internally generated funds - кошти за рахунок нерозподілених прибутків та амортизаційних відрахувань