Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration)

Страницы работы

Содержание работы

СЛОВНИК

358

Агресивний підхід Aggressive approach —  метод фінансування, за якого фіксовані активи та мінімальний рівень поточних активів фінансуються за рахунок довгострокової заборгованості та власного капіталу      

Амортизація активів Amortization —поступове, планове зменшення вартості rапітальних витрат  

Амортизація Depreciation —  списання, згідно з вимогами оподаткування та бухгалтерського обліку, протягом кількох років купівельної ціни активів     

Аналіз джерел та напрямів використання і розміщення коштів — Sources and uses of funds analysis - аналіз того, звідки фірма залучає кошти і як вона їх використовує.           

Аналіз чутливості реагування Sensitivity analysis —          прийом, що показує, як змінюється один фактор в залежності від іншого           

Арбітраж - Arbitrage - використання тимчасової різниці цін на ринках. При арбітражі купують на дешевому ринку і продають на ринку, де ціни вищі    

Багатонаціональна корпорація - Multinational corporation            фірма, що провадить значні операції за кордоном    

Баланс - Balance sheet -бухгалтерський звіт, що показує активи, пасиви та власний капітал фірми        

Балансова вартість (фірми) - Book value (of a firm) -активи після вирахування боргових зобов'язань           

Баланс платежів - Balance of payments -документ, що показує всі платежі країни іншим країнам та всі надходження в країну від інших країн світу за рік        

Безпечна ставка - Risk-free rate —    дисконтна ставка, що дорівнює ставці доходу від безпечних активів. Державні облігації уряду США вважаються безпечними. Доход від них визначає безпечну ставку   

Бета (в) -Beta —          показник ризику доходів від акцій у співставленні з ризиком, визначеним загальною ринковою ставкою доходу. Бета 1,0 показує, що рівень ризику відповідає загальноринковому; бета нижче 1,0 показує, що акції менш ризиковані, а бета вища за 1,0 показує, що акції ризикованіші за загальноринковий показник       

359

Вага складових капіталу за балансовою  вартістю —Book value weights оцінка фінансової структури капіталу за балансовою вартістю складових капіталу 

Вага складових капіталу за ринковою  вартістю капіталу— Market value weights - оцінка фінансової структури капіталу за ринковою вартістю складових капіталу  

Варант - Warrant —     вид цінних паперів, що дозволяє власникові облігацій або привілейованих акцій купувати звичайні акції за визначену ціну       

Вартість капіталу - Cost of capital (CC) —   доход, який фірма має платити інвести-торам, щоб спонукати іх купувати акції та облігації фірми    

Визначена контрактом опціону ціна акції — Strike price -           ціна, за яку власник опціону може купувати акції      

Визначена ціна - Exercise price —    попередньо встановлена ціва, за яку власники варантів можуть купити звичайні акції. Початкова визначена ціна, як правило, вища за ціву акції на той час, коли випускається варант або опціон

Витрати на випуск та розмищення цінних  паперів— Floatation costs -            винагорода посередникам, які допомагають фірмі випустити і продати акції та облігації        

Відклична ціна - Call price —            ціна, за якою фірма, що випустила облігації, може їх відкликати. Як правило, відклична ціна вища за номінальну вартість. У випадку конвертовуваних облігацій відклична ціна використовується для того, щоб змусити конвертувати облігації у звичайні акції

Вічний анюїтет - Perpetuity - періодичні рівні платежі або постійні надходження           

Власне діло - Proprietorship —          форма організації бізнесу, за якої власником є одна особа  

Власний капітал від випуску звичайних акцій — Common equity           - сума капіталу за рахунок випущених фірмою звичайних акцій. Власники звичайних акцій і є власниками цього капіталу, а тому їхні вимоги в разі банкрутства задовольняються в останню чергу          

Власник опціону покупця - Call option buyer —     інвеститор, який ставить на те, що ціна акції буде вища за ціну, визначену контрактом опціону покупця      

360

Внутрішня стави доходу — Internal rate of return (IRR) - ставка дисконта, яка прирівнює чисту теперішню вартість проекту до нуля  

Географічний арбітраж - Geographical arbitrage — такий арбітраж відбувається, коли виникає різниця курсів іноземної валюти на різних ринках світу          

Гранична вартість капіталу — Marginal cost of capital - приріст вартості капіталу понад попередній рівень    

Гранична ставка - Cutoff rate —        стандартна ставка дисконта, яку вибирає фірма, щоб порівнювати з нею прибутковість проектів 

Грошовий потік - Cash flow —          міра ліквідності компанії. Складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування          

Гудвіл - Goodwill —    актив фірми, що вираховується як надвишок купівельної ціни над балансовою вартістю фірми       

Дата погашення - Maturity, maturity date —            дата, на яку той, хто випустив облігації, має сплатити власникові облігації суму основного боргу або номінальну вартість         

ДВПП - EBIT —           доход до вирахування податків та процентів       

Дивіденд - Dividend —           доход від інвестицій. Як правило, у вигляді готівки або акцій. Рада директорів періодично вирішує, сплачувати чи не сплачувати дивіденди, а також вирішує, яку саме суму виділити на дивіденди і в якому вигляді їх сплатити       

Похожие материалы

Информация о работе