Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 8

Стандартне відхилення - Standard deviation —       мінливість доходів або середнє відхилення від сподіваної величини       

Строкова операція - Forward transaction —  операція купівлі або продажу валюти за визначеним курсом для передачі на певну дату у майбутньому       

Структура капіталу - Capital strocture —     фінансові складові капіталу фірми. Чим вища частка заборгованості порівняно з власним капіталом, тим вищим вважається фінансовий ліверідж фірми    

Схильність до ліквідності — Preference for liquidity - надання інвеститорами переваги наявним коштам, а не майбутнім доходам      

Теоретична вартість варанта — Theoretical value of a warrant - така ціна визначається перемноженням кількості акцій, що обмінюються на ва-рант, на. різницю між поточною ціною та визваченою варантом ціною акції   

Теорія чистого доходу - Nl theory —            доводить, що зміна структури капіталу фірми впливає на вартість фірми або ціну її капіталу

Теорія чистого операційного доходу — NOI theory            - доводить, що зміна структури капіталу фірми не впливає на вартість фірми або ціну її капіталу

Теперішня вартість - Present value —           вартість майбутніх доходів на теперішній час

Товариство - Partnersinp —    форма організації бізнесу для одержання прибутку. Складається з двох або більше власників 

Товаристао з необмеженною відповідальністю — Gencralparmers Up - компанія, в якій усі партнери мають необмежену відповідальність за майбутніми зобов'язаннями         

Товариство з обмеженою відповідальністю — Limited partnership - компанія, де один або кілька партнерів можуть мати обмежену відповідальність за умови, що хоча б один партнер має необмежену відповідальність          

Торговий баланс - Merchandise balance —   див.: торговий рахунок      

Торговий рахунок - Trade account —            рахунок у платіжному балансі Також на-зивається торговим балансом, що показує експорт і Імпорт товарів та послуг у національній валюті

Фактор еквівалента певності — Certainte equivalent factor           - використовується для приведення запла-нованих грошових потоків до безпечного рівня  

372

Фінанси - Finance —   застосуванні різноманітних прийомів та методів максималізації достатку або загальної вартості фірми  

Фінансова оренда - Financial lease —           див.: капітальна оренда      

Фінансовий аналіз - Financial analysis —     розгляд та оцінка звіту про доходи та баланс

Фінансовий ліверідж - Financial leverage —            фінансування інвестицій за рахунок позик

Фінансове планування - Financial planning —-       процес оцінки потреб фірми у коштах та вирішення того, як саме задовольнити ці потреби    

Фючерні контракти з іноземною валютою — Foreign currency futures - формальна угода, за якою продається або купується певна сума валюти за визначеним курсом для передачі ії згодом у визначений час 

Цикл обороту коштів - Cash cycle —            кількість днів між датою купівлі сировини, матеріалів і датою надходження виручки від продажу готової продукції 

Ціна конверсії - Conversion price — ціна акції, за якою конвертовувані цінні папери можна обміняти на звичайні акції. Вираховується діленням номінальної вартості цінних паперів на коефіцієнт конверсії

Чиста теперішня вартість (ЧТВ) - Net present value (NPV) —       теперішня вартість майбутніх грошових потоків від проекту мінус початкові інвестиції у проект           

Чистий робочий капітал - Net working capital —    поточні активи мінус поточні пасиви. Може бути використаний як показник ліквідності в одному році порівняно з іншим

Управління справами малого бізнесу — Small Business Administration - організація, створена рішенням конгресу США у 1958 році, щоб допомагати малим компаніям вирішувати фінансові (тобто пов'язані з позиками) проблеми