Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 2

Дивіденди, виплачені акціями  - Stock dividend — дивіденди у вигляді додаткових акцій, що випускаються на заміну виплати дивідендів грошима. Це підвищує у балансі суму номіналу акційного капіталу та акційного капіталу від продажу акцій понад номінал. Здійснюється за рахунок нерозподілених прибутків

Дивідендний доход - Dividend income —     доход за рахунок дивідендів на акції інших компаній, які тримає фірма

Дисперсія - Variance —          стандартне відхилення в квадраті 

ДНА. - EPS —  доход компанії на акцію     

361

Довгостроковий борг - Long-term debt —    позика на довгий термін, як правило, у банку або через продаж облігацій. Будь-який борг, взятий більш ніж на рік, показується у балансі як довгостроковий 

Договірні зобов'язання - Contractual obligations — обмеження виплати дивідендів, на які погоджується фірма у контракті з кредитором        

Додаткові виплати - Contingency payments —         грошове стимулювання, що пропонується менеджерам компанії, яку хочуть купити, щоб вони сприяли злиттю компаній

Досягнення найвищого достатку - Maximize the wealth —            можливість одержати якомога вищі прибутки за певного рівня ризику       

Доход - Return —        зиск чи збиток, який має власник активів за певний період. Як правило, визначається сумою періодичних платежів (дивідендів чи інтересів) та сумою зростання ринкової ціни активів    

Еквівалент купівельної ціни — Equivalent purchasing cost            - ставка дисконта, яка прирівнює теперішню вартість орендної плати та втрачених податкових знижок до купівельної ціни активів

Економія за рахунок зростання обсягів  виробництва — Economic of scale - виграш від того, що випуск продукції нарощується за незмінних активів, потужностей або Інвестицій. Така економія може бути зумовлена впровадженням результатів наукових досліджень або за рахунок високоефективного обладнання 

Екс-дивіденд - Ех dividend —            без дивідендів. Стосується акцій, які про-даютья після того, як були оголошені дивіденди на акції          

Експертні компанії - Rating agencies —       компанії, що вивчають фінансовий стан фірми і дають оцінку та рейтинг цінних паперів, які випускає фірма. Провідними у цій галузі є компанії "Стандарт енд Пуур" та "Муді"  

Ефективність ринку - Market efficiency —  теорія про те, що цінні папери та курси валют враховують всю інформацію на ринку. Інформація на ринку передається так швидко, що різниця цін в різних місцях зникає ще до появи арбітражу   

Євродолари - Eurodollars —   долари, що продаються за межами США 

Загальний рахунок - Overall account —        рахунок платіжного балансу, що враховує сальдо поточного рахунку та рахунку переміщення капіталу           

362

Заклад - Securities —  активи компанії, якими гарантується сплата позики кредитору     

Заощаджена амортизація - Recaptured depreciation —       ціна продажу потриманих активів за вирахунком балансової вартості та капітального доходу, якщо він с   

Звичайний доход - Ordinary income —         доход від основної діяльності фірми та від перепродажу активів, що були придбані менш як б місяців тому          

Злиття - Merger —       об'єднання двох фірм, за якого одна з них зберігає свій статус

Звіт про доходи - Income statement —          бухгалтерський звіт про виручку від продажу продукції фірми, операційні витрати на фінансові видатки  

Зовнішні джерела фінансування — External sources of funds - поточні борги, довгострокові борги, привілейовані акції та звичайні акції      

Інвестиційна ціна конвертовуваної облігації — Investment value of convertibles            - ціна, за яку продавалася б облігація, якби вона не була конвертовувана