Конспект книги "Фінанси". Словник (Агресивний підхід/Aggressive approach, ..., управління справами малого бізнесу/Small Business Administration), страница 6

Покупець опціону лродажу — Put option, buyer - інвеститор, який спекулює акціями, сподіваючись, що ціна акцій упаде       

Портфель інвестицій - Portfolio —   всі активи, якими володіє фірма або приватний інвеститор         

Портфельні інвестиції - Portfolio investment —      закордонні інвестиції, що становлять менше 10% вартості проекту 

Поточний коефіцієнт - Current ratio —        поточні активи, поділені на поточні боргові зобов'язання фірми (міра ліквідності)     

Поточний рахунок - Current account —        рахунок платіжного балансу, що поєднує торговий рахунок і рахунок послуг        

368

Поточні витрати - Current expenditures —   короткострокові витрати, що повністю списуються того року, якого вони використані          

Правило про недопущення "проїдання капіталу" — Capital impairment rule - стаття законодавства більшості штатів, за якою певним чином обмежується виплата дивідендів грошима. Це, як правило, робиться для того, щоб захистити права кредиторів у разі банкрутства компанії   

Премія конверсії - Conversion premium —   різниця міх поточною ціною акції фірми і ціною її конверсії  

Принцип чистого залишку — Net residual principle           - правило для визначення дивідендних платежів. Базується на тому, що нерозподілені прибутки інвестуються доти, доки криві ВСД та ГВК на графіку не перетнуться. Решта прибутків розподіляєтся як дивіденди      

Премія за ризик - Risk premium —   додаткова ставка доходу, що має бути сплачена інвеститорам, власникам активів. Чим ризикованіші активи, тим вища премія

Привілейовані акції - Preferred stocks —     акції, за якими їх власникам надаються певні переваги над власниками звичайних акцій' скажімо, їхні претензії в разі банкрутства задовольняються перед претензіями звичай-них акційників. Власники привілейованіше акцій не мають права голосу; їм сплачуються фіксовані дивіденди      

Програмне забезпечення моделювання — Simulation software - програмне забезпечення для комп'ютерів, з допомогою якого змінним величинам у модельованих ситуаціях надаються різні значення і вираховуються відповідні результати, а отже, будуються корисні графіки розподілу значень    

Пропозиція придбати фірму — Tender offer - пропозиція від фірми або особи купити акції у акційників за обумовлену ціну акції       

Процент доходу від акцій - Dividend yeild —          річний дивіденд, поділений на ринкову ціну акції   

Прямі інвестиції - Direct investment —        інвестиції за кордоном, що становлять не менше 10% вартості проекту        

Рахунок переміщення капіталу - Capital account —           рахунок платіжного балансу, який показує сальдо ввозу і вивозу інвестиційного капіталу 

369

Рахунок послуг та інших нематеріальних активів - Serviсе- and -other-intangible— account  рахунок у платіжному балансі, що показує операції, пов'язані з ноу-хау, фінансовими послугами, торговою та військовою допомогою і іншими нематеріальними активами

Ризик - Risk — нестабільність, непевність у майбутньому, точніше, рівень непевності, пов'язаний з проектом або інвестиціями     

Ризик операції - Transaction risk —  ризик, пов'язаний з курсами обміну валют, коли майбутні надходження в іноземній валюті знецінюються у зв'язку із падінням курсу, перш ніж буде реалізована операція         

Ризик транслящії - Translation risk —          ризик, пов'язаний з курсом обміну валют, коли треба визначити активи та пасиви закордонного філіалу у валюті своєї країни

Ринок поточних операцій - Spot market —  ринок, на якому продаються і купуються специфічні товари або валюта за поточну ціну з негайною доставкою