Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 8

135.  Капля ртуті, яку одержали від злиття двох капель однакового радіуса нагріється на Dt=1.65×10-4 град. Який радіус у капель?

136.  В закритій посуді об'ємом  м3 знаходиться 0,6к вуглекислого газу при деякому тиску . При збільшені температури у 1,85 раз, тиск збільшився удвоє. Користуючись рівнянням Ван-дер-Ваальса знайти тиск  газу.

137.  Азот ( моль) адіабатно розширюється у вакуумі. Температура газу при цьому зменшується на 1 К. Знайти роботу, що виконується проти міжмолекулярних сил тяжіння.

138.  Кисень (моль, реальний газ) займає при  К, об'єм  л, потім розширюється ізотермічно до . Знайти роботу при розширенні та зміну внутрішньої енергії газу. Поправки a та b прийняти рівними відповідно 0,136 Н×м4/моль2 та  м3/моль.

139.  1 моль водню із стану 1 перейде в стан 3 спочатку по шляху 1-3, а потім по шляху 1-2-3. Довести на чисельному прикладі, що ентропія – функція стану.  м3;  м3; ; К.

140.  1 моль водню із стану 1 переходить в стан 3 по шляху 1-2-3. Знайти зміну ентропії.  м3;  м3;  К; К.

141.  Вуглекислий газ масою 88 г займає при температурі 290 К об'єм 1000 см3. Знайти нутрішню енергію газу, якщо: 1) газ ідеальний; 2) газ реальний. Поправку a прийняти рівною 0,361 Н×м4/моль2.

142.  Кисень ( моль) займає об'єм  л. Знайти зміну температури кисню, якщо він адіабатно розширюється у вакуумі до об'єма  л. Поправку a прийняти рівною 0,136 Н×м4/моль2.

143.  Кисень () знаходиться у посудині об'ємом  л. Знайти: 1) внутрішній тиск газу; 2) власний об'єм молекул. Поправки a та b прийняти рівними відповідно 0,136 Н×м4/моль2 та  м3/моль.

144.  Вуглекислий газ масою 6,6 кг при тиску 0,1 МПа займає об’эм 3,75 м3. Знайти температуру газу, якщо:1) газ реальний 2) газ ідеальний. Поправки а та b прийняти  рівними відповідно 0,361 Н×м4/моль2 та 4,28×10-5 м3/моль.

145.  Вуглекислий газ масою 2.2 кг знаходиться при температурі 290°К в посудині місткістю 30 л. Знайти тиск газу, якщо: 1) газ реальний 2) газ ідеальний. Поправки a та b прийняти рівними відповідно 6,361 Н×м3/моль та 4,28×10-5 м3/моль.

146.  Густина азоту   r=140 кг/м3, його тиск p=10 Мпа. Найти температуру газу, якщо: 1) газ реальний; 2) газ ідеальний. Поправки а та b прийняти рівними відповідно 0,135 Н×м3/моль та 3,86×10-5 м3/моль.

147.  0,5 кмоля деякого газу займає об’єм V1=1 м3. Після розширення газу до об’єму V2=1.2 м3 була виконана робота проти сил взаємодії молекул Aвз=580 Н/м. Найти для цього  газу постійну а, яка входить в рівняння Ван-дер-Ваальса.

148.  Найти тиск, зумовлений силами взаємодії молекул, що містяться у одному кіломолі газу, який знаходився при нормальних умовах. Критична температура та критичний тиск цього газу рівні відповідно Tк=417°К, Рк=76 атм.

149.  У закритій посудині об’ємом V=0.5 м3 знаходиться 0.6 кмоля вуглекислого газу при тиску 3×106 Н/м2. Користуючись рівнянням Ван-дер-Ваальса, найти, у скільки разів требі змішати температуру газу, щоб тиск збільшився удвоє.

150.  Для водню сили взаємодії між молекулами незначні; головну роль відіграють власні розміри молекул . 1) написати рівняння стану такого напівідеального газу. 2) Найти , яку помилку  ми одержуємо при знаходженні числа кілограмів водню, який знаходився в деякому об’эмі при температурі t=0°С та тиску p=2.8×107 кг/м2, не враховуючи  власних розмірів молекул.


I семестр

Тема: “Другий початок термодинаміки”.

Індивідуальне завдання № 6