Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 5

84.  Приміщення отоплюється холодильною машиною, що працює за оборотним циклом Карно. У скількі разів кількість тепла Q1, що одержує приміщення від спалювання дров у печі, менша за кількість тепла Q1¢, що передається приміщенню холодильною машиною, яка приводиться в дію тепловою машиною, такою, що вона використовує.

85.  Чому дорівнює  маса льоду зануреного в 100 г води при температурі t1=50°С, якщо температуру суміші q=20°С, а початкова температура льоду t2=0°С. Найти також приріст ентропії системи до моменту встановлення теплової рівноваги.

86.  В колориметрі знаходиться вода при температурі t1=60°C. У воду занурено кусок льоду масою  m2=100 г при температурі t2=0°С. Найти приріст ентропії системи на момент встановлення рівноваги, якщо температура, яка встановилась q=20°С.

87.  Для характеристики стану тіла можна користуватись його температурою та ентропією. Зобразити графічно цикл Карно  на діаграмі. По вісі абсцис відкласти ентропію, по вісі ординат – температуру. Знайти за допомогою графіка к.к.д циклу.

88.  Яка мінімальна температура досягатиметься при роботі ідеальної теплової машини, якщо  Тmax=100°С. Відомо, що теплова машина приводить в рух холодильну оборотню машину, працюючу за оборотнім циклом Карно. Останню використовують для обігрівання приміщення, в якому піддержується Т1’=16°С, температура оточуючого повітря Т2’= -10°С. При цьому тепловий ефект при згоранні палива у тепловій машині та виділенні теплоти холодильною машиною утроє більший ніж від згорання стількі ж палива у печі.

89.  Знайти зміну ентропії одного моля ідеального газу при розширенні по політропії(?) P×Vn=const від об’єму V1 до об’єму V2 при n=1.

90.  Теплова машина за одним молем ідеального газу працює за циклом Стирлінга, який складається з двох ізотерм, та двох ізохор. Показати, що к.к.д. такої  машини . Вважати відомими максимальні та мінімальні об’єми та температури газу.

91.  Речовину переводять із стану А в стан В. Якій величині дорівнює заштрихована площа? Як змінюється при цьому процесі внутрішня енергія системи?

92.  При якій температурі тиск насичених парів деякого спирту дорівнює  Н/м2, якщо при температурі  К, тиск Н/м2. Відомо, що при випаровуванні 10-3 кг спирту при температурі 323 К зміна ентропії становить  Дж/град. Маса одного моля спирту  кг/моль.

93.  На скільки збільшився зовнішній тиск, якщо температура плавлення 1 моль льоду зменшилась на  К. Зміна ентропії складає 25 Дж/К. Густина льоду  г/см3, густина води  г/см3.

94.  Рамка ABCD з рухомою перекладиною KL затягнута мильною плівкою. Який повинен бути діаметр мідної перекладини KL, щоб вона знаходилась у рівновазі? Вважати:  Н/м.

95.  Рамка ABCD з рухомою перекладиною KL затягнута мильною плівкою. Знайти, чому дорівнює довжина  перекладини, якщо відомо, що при переміщенні перекладини на 1 см виконується ізотермічна робота, що дорівнює  Дж. Для мильної води  Н/м.

96.  Тиск насичених парів етилового спирту () при температурі 40°С дорівнює 133 мм.рт.ст., а при температурі 68°С дорівнює 509 мм.рт.ст. Знайти змінну ентропії при випаровуванні 1 г етилового спирту, що знаходиться при температурі 50°С.

97.  Деякий спирт має тиск насичених парів 509 мм.рт.ст. при температурі 341 К, а при температурі 313 К – 133 мм.рт.ст. Знайти масу одного моля спирту, якщо при випаровуванні 1 г спирту при температурі 50°С зміна ентропії становить  Дж/град.

98.  Зміна ентропії при випаровуванні 1 г рідини при температурі 50°С становить  Дж/град. Знайти тиск насичених парів рідини при температурі 341 К, якщо тиск його насичених парів при температурі 313 К дорівнює 133 мм.рт.ст. Маса одного моля пару  кг/моль. Відповідь дати мм.рт.ст.