Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 6

99.  Зміна ентропії при плавленні 1 моля льоду складає 25 дж/К. Знайти на скільки зменьшиться температура плавлення льоду при збільшенні  ????-го тиску на 1 МПа? Густина льоду P1=0,9 г/см3, густина води P2=1 г/см3.

100.  Яку масу рідини з молярною масою m=46×10-3 кг/моль при температурі 323°К випарили, якщо зміна ентропії становила Dg=2.86 дж/град. Відомо, що тиск насичених парів рідини при температурі 313 °К дорівнює 133 мм. рт. ст.; а при температурі 341°К Pн=509 мм. рт. ст.

101.  При якій температурі випарили 1 г рідини з молярною масою m=23×10-3 кг/моль, якщо зміна ентропії становила Dg=5.72 дж/град. Відомо, що при температурі 40°С тиск насичених парів Pн= 133 мм. рт. ст., а при температурі 68°С дорівнює Pн=509 мм. рт. ст.

102.  Користуючись I законом термодинаміки знайти питому теплоту випарування води. Відомо, що тиск насичених парів при 200°С Pн=15.3 атм. Густина води r=103  кг/м3. Вважаючи, що дліна внутрішньої енергії сил взаємодії  при випаруванні відповідає рівнянню Ван-дер-Ваальса , де a=5,56×10-5 Н×м4/кмоль2.

103.  Відомі ентропія одиниці маси деякої речовини в газообразному (gг), рідкому (gр) та твердому (gтв) станах та температури плавлення Тпл, сублімації (Тс) та випаровування (Твип). Знайти скриті теплоти qпл, qc, qвип  відповідних фазових переходів.

104.  Питомі об’єми газової та рідкої фази речовини при тиску p дорівнюють Vт та Vр відповідно. Питома теплота випаровування при цьому тиску q. Знайти приріст DU=Uг-Up питомі внутрішньої енергії речовини при випаровуванні.

105. 


Сумарна маса рідини та її насиченого пара m=12 кг. Знайти приблизно масу рідини (mр) та пара (mп), якщо система знаходиться в рівноважному стані, яке зображене хрестом на діаграмі. (P,V).

106.  Яку роботу проти сил поверхневого натягу необхідно виконати, щоб збільшити у 2 рази об'єм мильного пузиря радіусом 1 см? Коефіцієнт поверхневого натягу мильного розчину прийняти рівним  Н/м.

107.  Яку силу необхідно прикласти до горизонтального кільця з алюмінію, якщо висота кільця мм, внутрішній діаметр  мм, зовнішній діаметр  мм, щоб відірвати його від поверхні води? Яку частину від найденної сили складають сили поверхневого натягу?

108.  Алюмінієве кільце внутрішнім діаметром 25 мм та зовнішнім діаметром 52 мм підвішене на пружині з коефіцієнтом деформації  кг/мм так, що воно дотикається до поверхні рідини. При опусканні поверхні рідини кільце відірвалось від неї при розтяганні пружини на 5,3 мм. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу рідини, якщо висота кільця  мм.

109.  В скляному капілярі діаметром мкм вода піднімається на висоту см. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу  води, якщо її густина  г/см3.

110.  В посудину з ртуттю занурили відкритий капіляр, внутрішній діаметр якого  мм. Різниця рівнів ртуті у посудині та капілярі  мм. Чому дорівнює радіус кривизни меніску в капілярі?

111.  Спирт по каплям витікає із посудини через вертикальну трубку внутрішнім діаметром 2 мм. Через який час витече 10 г етилового спирту, якщо каплі відриваються через 1 сек одна після другої.

112.  Із вертикальної трубки внутрішнім радіусом  мм витікають каплі води. Знайти радіус каплі у момент відриву. Каплю вважати сферичною. Діаметр шийки каплі у момент відриву вважати рівним діаметру трубки.

113.  Яку роботу проти сил поверхневого натягу необхідно виконати, щоб розбити сферичну каплю ртуті радіусом 3 мм на дві однакові каплі?

114.  Знайти тиск повітря (у мм. рт. ст.) у повітряній бульбочці діаметром d=0.01 мм, яка знаходиться на глибині h=20 см під поверхнею води. Зовнішній тиск P1=765 мм. рт. ст.

115.  Тиск повітря в середині мильної бульбочки на 1 мм. рт. ст. більший за атмосферний. Чому дорівнює діаметр бульбочки? Коефіцієнт поверхневого натягу мильного розчина дорівнює a=0,043 Н/м.