Другий початок термодинаміки (Індивідуальне завдання № 6 із 150 питань), страница 4

70.  В ідеальній холодильній машині, працюючій за циклом Карно тепло передається від холодильника з водою при температурі  0°С кип’ятильнику з водою при температурі 100°С. Скільки води було перетворено в пар в кип’ятильнику, якщо в холодильнику було заморожено 4,94 кг води.

71.  Ідеальна холодильна машина передає тепло від холодильника з водою при температурі  T×K кип’ятильнику з водою при температурі  100°С. При цьому в холодильнику було заморожено 4,94 кг води, а в кип’ятильнику було перетворено в пар 1 кг води. Найти температуру  t° води в холодильнику.

72.  Парова машина потужністю 14.7 кг споживає за 1 годину 8.1 кг вугля з теплотворною здатністю 3.3×107 дж/кг температура котла 200°С, температура холодильника 58°С. Знайти фактичний к.к.д машини h1, та порівняти його з к.к.д h2 ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно між тими самими температурами.

73.  Знайти потужність парової машини, яка споживає за 1 годину 8.1 вугілля з теплотворною здатністю 3.3×107 дж/кг. Відомо, що температура котла 200 °С, температура холодильника58°С. к.к.д. h=20%. Знайти к.к.д. ідеальної парової машини - h’, яка працює за циклом Карно між тими ж температурами.

74.  Кусок міді масою mм=90 г при температурі tм=90°С поклали в калориметр, в якому знаходився лід масою mл=50г при температурі tл= -3°С. Найти приріст ентропії льоду на момент встановлення теплової рівноваги.

75.  У калориметрі знаходився лід масою mл=50г при температурі tл= -3°С. На нього поклали кусок міді масою mм=90 г при температури  tм=90°С. Найти приріст  ентропії системи лід-мідь на момент встановлення рівноваги.

76.  Питома теплота випаровування води при температурі 200°С становить Дж/кг. Відомо, що тиск насичених парів при 200°С  атм, густина води  кг/м3. Користуючись 1-м законом термодинаміки знайти сталу  в рівнянні Ван-дер-Ваальса. Вважаючи, що зміна внутрішньої енергії сил взаємодії при випаровуванні відповідає рівнянню .

77.  Знайти температуру холодильника теплової машини, а також її К.К.Д. Відомо, що К.К.Д. ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно між тими ж температурами . Реальна машина споживає за 1 годину 81 кг вугілля з теплотворною здатністю  Дж/кг, температура котла 200°С, потужність машини 14,7 кВт.

78.  Один кіло моль ідеального газу виконує цикл, який складається із двох ізохор та двох ізобар. При цьому об'єм газу змінюється від  м3 до  м3, та тиск змінюється від  атм до  атм. У скільки разів робота, що виконується при такому циклі менша за роботу, що виконується за циклом Карно, якщо ізотерми циклу Карно відповідають найбільший та найменший температурі попереднього циклу, а при ізотермічному розширенні об'єм збільшився у 2 рази?

79.  Знайти зміну ентропії  при плавленні 1 моля льоду, якщо зовнішній тиск збільшився на 1 МПа, а температура плавлення відповідно змінилась на  К. Густина льоду  г/см3, густина води  г/см3.

80.  Скільки молів льоду розплавили, якщо при збільшенні зовнішнього тиску на 1 МПа температура плавлення відповідно змінилась на  К, а ентропія змінилась на 23 Дж/К. Густина льоду  г/см3, густина води  г/см3.

81.  Робота, яку виконують 10 кіломолів ідеального газу при циклі Карно Дж. У скільки разів зменшується об'єм при ізотермічному стисканні газу, якщо ізотермам відповідають температури 1000 К та 250 К.

82.  Знайти температуру нагрівника в циклі Карно, якщо температура холодильника  К, робоче тіло – один кіломоль ідеального газу, об'єм якого збільшується у двічі при ізотермічному розширенні. Робота за цикл дорівнює  Дж.

83.  Теплова машина працює за циклом Карно. При ізотермічному стисканні об'єм 0,5 кіломолів ідеального газу зменшується у 3 рази. Знайти температуру холодильника, якщо температура нагрівника  К, а робота за цикл дорівнює  Дж.