Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів"

Страницы работы

Содержание работы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра основ виробництва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

______________________ проф. Б.В. Год

«_____»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 05. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

напрям підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої

                                               промисловості)                                                      .

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

                                                                                         (назва спеціалізації)

факультет ____технологій та дизайну______________________________________

 (назва факультету)

Полтава – 2012 рік


Робоча програма «Професійна та практична підготовка» для студентів за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) „___” ________, 2012 року. – 12 с.

Розробники: Кулик Є.В., професор кафедри основ виробництва та дизайну, д.п.н., професор, Борисова Т.М., доцент кафедри основ виробництва та дизайну, к.п.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ виробництва та дизайну

Протокол від “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну

                                                                _______________________ (проф. Кулик Є.В.)

                                                                                                                 (підпис)                                            (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

“_____”________________2012 року         Голова     _______________ (проф. Цина А.Ю.)

                                                                                                                                                  (підпис)                             (прізвище та ініціали)        

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__  рік

__________________________________________________________________________

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року
1. Опис навчальної дисципліни

Похожие материалы

Информация о работе