Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів", страница 2

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Нормативна

Напрям підготовки

6.010104 Професійна  освіта

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: «Асортимент та властивості текстильних матеріалів»

Семестр

Загальна кількість годин – 234 год.

4-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

10 год.

22 год.

 год.

Лабораторні

18 год.

48 год.

 год.

Самостійна робота

80 год.

56 год.

 год.

Вид контролю:

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – від 98 / 136;

для заочної форми навчання –


2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчення основ матеріалознавства швейних виробів, розвиток у студентів навиків визначення властивостей текстильних матеріалів та їх використання під час технологічної обробки та у процесі виготовлення швейних виробів, формування у майбутніх інженерів-педагогів професійних умінь, які необхідні для їх професійної діяльності як у професійно-технічних навчальних закладах, так і на підприємствах.

Завдання: вивчення даної дисципліни «Матеріалознавство швейних виробів» сприяє формуванню у студентів вмінь розпізнавати волокна, визначати їх основні фізико-механічні властивості. На основі знань про будову, засоби виробництва і основні характеристики властивостей пряжі та ниток формуються вміння визначати основні характеристики властивостей текстильних ниток і пряжі. На основі знань про асортимент, галузь використання і фізико-механічних властивостей швейних ниток формуються вміння вірно та раціонально застосовувати швейні нитки для виконання різних технологічних операцій при виготовленні одягу. На основі знань про будову і класифікацію тканин формуються вміння визначати та замальовувати види ткацьких переплетень, їх рапорти, напрямок ниток основи та піткання, лицьову поверхню тканини. На основі знань про волокнистий склад текстильних матеріалів формуються вміння визначати їх волокнистий склад, вірно підбирати текстильні матеріали для проектування та виготовлення одягу різних видів, вибирати режими обробки, способи та засоби по догляду за одягом при його експлуатації. На основі знань про структуру трикотажних полотен та їх характеристик формуються вміння визначати та замальовувати види переплетень, основні характеристики структури трикотажних полотен. На основі знань про асортимент тканин, трикотажних та нетканих полотен формуються вміння визначати до якого асортименту відносяться текстильні матеріали, значимість вимог, пропонованих до них, обирати вид швейного виробу. На основі асортименту і властивостей натурального та штучного хутра та шкіри формуються вміння визначати їх призначення, прогнозувати зносостійкість і надійність хутряних виробів. На основі знань про асортимент і властивості утеплюючи, прокладних і оздоблювальних матеріалів формуються вміння вірно та раціонально підбирати їх в залежності від конкретного виду швейного виробу.