Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів", страница 8

10.  Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

40

100

Т 1

Т 2

20

20

Т1, Т2  – теми змістових модулів.

Виконання курсової роботи (проекту)

Критерії оцінювання

Рівень

Макси-мум

Оцінка

керівника

Загальна оцінка рівня складності й науковості виконаної роботи (виходячи з її структури, постановки мети і завдань, системності; повноти виконання мети і завдань роботи)

відмінний

27-30

добрий

18-26

задовільний

10-17

Наявність усіх елементів „Вступу” (актуальність теми, мета завдання, об’єкт і предмет, перелік методів, практичне значення, відображення особистого внеску автора), правильність їх формулювання

10

Наукова культура і грамотність написання тексту

5

Відповідність висновків правилам їх оформлення

5

Рівень використаної джерельної бази, повнота її використання

5

Рівень засвоєння етичних норм використання джерел інформації із посиланням на них в основній частині роботи

5

Оцінка якості й доцільності системи ілюстративних матеріалів, таблиць (ілюстрацій і таблиць у додатках зокрема)

5

Правильність оформлення таблиць, рисунків, додатків

5

Правильність оформлення списку джерел (див. Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913.)

10

Самостійність у плануванні роботи та виконання її завдань

5

Дотримання графіка виконання роботи, встановленого науковим керівником

5

Лаконічність (дотримання вимог до обсягу; доцільність у пропорціях окремих частин роботи; чи багато в роботі необов’язкового, другорядного матеріалу)

5

Культура оформлення роботи (дотримання вимог до оформлення, акуратність)

5

Інші критерії:

Додаткові бали

Оцінка за шкалою навчального закладу

100

Для одержання позитивної оцінки за курсову роботу студенту необхідно набрати 60 балів і більше. Оцінка „відмінно” (А) виставляється за курсову роботу, якщо студент набрав 90 балів і більше; „добре” – від 75 до 89 балів (В = 82-89; С = 75-81); „задовільно” – від 60 до 74 балів (D = 68–74;  Е = 60–73 бали).

До набраної суми додається 5 балів за тези  чи матеріали, опубліковані у співавторстві в збірниках студентських наукових праць місцевого рівня; 10 балів – всеукраїнського рівня; 15 балів – міжнародного рівня. Ця сума подвоюється, якщо студент опублікував тези чи матеріали самостійно. За самостійні наукові статті в журналах і наукових збірниках студент може отримати додатково до 30 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення