Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 3

Загалом краще студентам давалися відповіді на третє питання білету, де необхідно було охарактеризувати особливості шкільного курсу інформатики. Важче студентам було висвітлювати питання, які потребували глибоких теоретичних знань, широких узагальнень, порівняльного аналізу, а також вирішення практичних питань з обґрунтування призначення, будови і принципу побудови комп’ютерних мереж.

Державний екзамен «Основи домашнього господарювання з методикою викладання» передбачав перевірку знань випускників та практичних умінь з основ ведення домашнього господарювання й професійної підготовленості до проведення занять з окремих розділів основ технологій та занять у позашкільних навчальних закладах.

Державний екзамен засвідчив, що переважна частина випускників отримала ґрунтовні знання з курсів «Основи домашнього господарювання», «Основи домашнього господарювання з методикою навчання». Аналіз відповідей дає можливість стверджувати, що студенти добре засвоїли програмний матеріал, оволоділи основними поняттями курсу, розуміють діалектичний зв'язок між процесом та технічними засобами ведення домашнього господарства, усвідомлюють мету позакласної та позаурочної діяльності освітніх закладів з основ самообслуговування та господарювання, вміють застосовувати теоретичні знання в ужитковій творчості, достатньо ознайомленні з особливостями використання новітніх технологій організації і планування творчої діяльності учнів, їх виховання і розвитку.

Практичні завдання, виконанні студентами до державного екзамену засвідчили достатній рівень практичної підготовленості випускників з конструювання, моделювання та технології виготовлення об'єктів ужиткової творчості, організацію їх виготовлення з учнями на гурткових заняттях.

Слід відзначити доцільне застосування під час захисту творчих практичних робіт, ілюстративно-графічної частини, яка наочно представляла розуміння студентів технологічної та проектної діяльності.

Державний екзамен «Психолого-педагогічні дисципліни» передбачав перевірку знань випускників із курсів «Педагогіка», «Психологія», «Основи педагогічно майстерності», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі».

Аналіз результатів державних екзаменів дає підстави стверджувати, що випускники володіють знаннями з педагогіки, психології, педагогічної майстерності, охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях здебільшого на середньому і достатньому рівнях. Відповіді студентів засвідчили, що вони засвоїли навчальний матеріал у повному обсязі; оволоділи поняттево-категоріальним апаратом професійно-орієнтованих курсів; розуміють сутність психологічних і педагогічних явищ; вміють встановлювати між ними діалектичний зв'язок; усвідомлюють єдність навчання, виховання й розвитку дітей шкільного віку на сучасному етапі розвитку національної системи освіти; здатні використовувати набуті теоретичні знання у шкільній практиці; достатньо ознайомленні з інноваційними технологіями виховання, навчання й розвитку учнів.

Загалом всі студенти денної форми навчання в основному добре опанували теоретичний матеріал з курсів комплексного екзамену. Важче студентам було висвітлювати питання, які потребували глибоких теоретичних знань або широких узагальнень.

Задовільний рівень успішності ряду студентів з дисциплін циклу охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях свідчить про недостатній рівень розвитку в них навчально-пізнавальних інтересів. Тому виникає необхідність спільної роботи викладачів кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД з проблеми активізації навчання інтелектуально-пасивних студентів. На нашу думку, особливо доцільною є індивідуальна робота з такими студентами на 2, 4, і 5 курсах.

На екзамені були відмічені дипломні робота студентів Розуменка А., Бойка М., Сидоренка С. які були захищені з оцінкою «добре». Їх дослідження є актуальними на сьогодні для охорони праці в галузі освіти та педагогічної науки, розкривають ефективні шляхи розв’язання існуючих соціально-правових протиріч в практиці роботи освітніх закладів. Узагальнені дані про результати складання державного екзамену