Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 4

У захисті дипломних проектів брали участь студенти V курсу спеціальності «Професійна освіта» факультету технологій та дизайну денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня-спеціаліст.

З метою підготовки студентів до захисту дипломні проекти були прорецензовані і рекомендовані до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.

Захист дипломних проектів перед Державною екзаменаційною комісією відбувався за участю наукових керівників і мав форму наукової дискусії.

Зміст усіх представлених до захисту дипломних проектів засвідчив, що вони є науково-практичними працями, які містять обґрунтовані теоретичні і практичні результати та рекомендації, що говорить про професійну готовність студентів.

Студенти в проектах достатньо повно розкрили основні положення проведених ними досліджень і дали повні, ґрунтовні відповіді на всі запитання Державної екзаменаційної комісії.

У захисті магістерських кваліфікаційних робіт брали участь 5 студентів-магістрантів VI курсу факультету технологій та дизайну денної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «магістр».

Захист магістерських кваліфікаційних робіт перед Державною екзаменаційною комісією відбувся за участю наукових керівників і мав форму наукової дискусії, протоколювався.

Зміст всіх представлених до захисту кваліфікаційних робіт засвідчив, що вони є науковими працями, які містять обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, наукові положення і свідчать про спроможність студентів – магістрантів самостійно вести наукові дослідження в галузі трудового навчання. Всі магістерські кваліфікаційні роботи відображують актуальні напрямки підготовки вчителів трудового навчання. Поведені дослідження є актуальними на сьогодні для педагогіки вищої школи. Темами та предметами дослідження магістерських робіт були: «Формування творчої активності майбутніх викладачів технічних дисциплін в процесі проектно-технологічної діяльності» (магістрант Красніков В.В.), «Інтелектуальний розвиток майбутніх учителів технологій засобами проектно-технологічної діяльності» (магістрант Литвиненко Я.П.), «Розвиток творчих здібностей студентів у процесі сільськогосподарського дослідництва» (магістранта Поцілуйко М.О.), «Особистісно-орієнтована спрямованість навчання студентів при вивченні охорони праці в галузі» (магістрант Туник О.В.), «Педагогічні технології підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін до педагогічної дослідної діяльності» (магістрант Федоренко Д.М.).

В роботах засвідчено наявність науково-обґрунтованих спостережень і висновків, які характеризуються теоретичним і практичним значенням, аргументовано вирішують завдання використання ідеї болонського процесу в професійній підготовці майбутніх учителів технологічної освіти. Всі магістерські кваліфікаційні роботи містять дані про апробацію результатів дослідження у вигляді публікацій, доповідей на науково-практичних конференціях. Студенти-магістранти повністю розкрили основні положення проведених ними досліджень і дали повні, ґрунтовні відповіді на всі запитання Державної екзаменаційної комісії. Магістранти впевнено володіють методикою проведення техніко-технологічних і психолого-педагогічних досліджень.

УХВАЛИЛИ:

1. Посилити роботу над підвищенням рівня техніко-технологічної грамотності студентів.

2. Кафедрі виробничо-інформаційних технологій та БЖД ефективніше використовувати потенціал навчальних занять із метою підвищення гарантії збереження здоров'я і працездатності учасників освітнього процесу в умовах навчального закладу через ефективне управління охороною праці та сформованість у майбутніх учителів відповідальності за колективну та власну безпеку.

3. Націлювати студентів у відповідях на екзамені інтегрувати знання з різних навчальних дисциплін.

4. Посилити вимогливість до студентів упродовж усього періоду навчання, зокрема, з дисциплін, які виносять на державний екзамен.

5. Посилити зв’язок теоретичних питань з технологічною та професійною освітою, з практичною роботою в освітніх закладах.