Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 2

Студенти допускали окремі помилки при розгляді питань щодо прав громадян на охорону праці під час роботи, основних принципів державної політики України в галузі охорони праці, порядку розслідування нещасних випадків на виробництві. Заходів та засобів регулювання параметрів мікроклімату, вентиляції виробничих приміщень, тощо.

Задовільний рівень успішності ряду студентів з охорони праці свідчить про недостатній рівень розвитку в них навально-пізнавальних інтересів. Тому виникає необхідність спільної роботи викладачів кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД з проблеми активізації навчання інтелектуально-пасивних студентів. На нашу думку, особливо доцільною є індивідуальна робота з такими студентами на 2, 4 курсах.

Недоліки у засвоєнні студентами окремих питань з охорони, що були виявленні на державному екзамені, необхідно взяти до уваги у подальшій роботі та вжити заходи для їх усунення.

Державний екзамен з технології та профільного навчання з методикою викладання складали студенти 5 курсу факультету технологій та дизайну денної та заочної форми навчання груп освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Державний екзамен був комплексним і передбачав перевірку знань студентів з дисципліни «Методика навчання технологій».

Державний екзамен засвідчив, що переважна більшість випускників проявила достатній рівень знань з методики навчання технологій. Аналіз відповідей дає можливість стверджувати, що студенти добре володіють технологічною культурою, здатні в усній формі формулювати свої думки, завдання, пов'язані із реалізацією професійних функцій, організовувати технологічну підготовку в загальноосвітньому навчальному закладі.

На екзамені було захищено п’ять дипломних робіт, об'єктом дослідження яких було впровадження методичних засад підготовки учнів з агровиробничого профілю у ЗОШ (студент Назаренко О.), підготовка учнів до фермерської діяльності в ЗОШ сільської місцевості (студент Яцюк О.), проблеми становлення та розвитку трудового навчання в Україні (студент Пужановський Т.), проектно-технологічна діяльність в процесі організації занять з художньої обробки матеріалів (студентка Лисівненко Н.), розробка наочних матеріалів для курсу «Технічна механіка» (студентка Павліченко А.). У роботах науково обґрунтовані особливості прояву об'єктів дослідження для учнів загальноосвітніх шкіл і студентів, а також даються дослідно-експерементально перевірені авторські розробки, що сприяють досягненню мети проведених досліджень. Практичні і теоретичні результати проведених досліджень є актуальними на сьогодні для теорії та методики вивчення дисциплін загальноосвітніх шкіл та ВНЗ. Студенти докладно розкрили основні положення проведених ними досліджень і дали вичерпні, ґрунтовні відповіді на всі запитання державної екзаменаційної комісії.

Загалом, більш успішними були відповіді студентів із визначення змісту шкільного курсу «Технології», термінів основних виробничих і навчальних проектів, їх різновидів. Важче студентам було висвітлювати суттєві ознаки і взаємозв'язки цих понять, виділення в них спільного і різниці, що вимагало широких узагальнень, порівняльного аналізу. В окремих випадках студенти зазнавали труднощів у визначенні методів і форм організації навчання учнів технологій, в аналізі сучасних тенденцій застосування теорії та методики профільного технологічного навчання.

Державний екзамен «Інформатика з методикою навчання» був комплексним і передбачав перевірку знань студентів з таких дисциплін: «Інформатика та обчислювальна техніка», «Програмування та інформатика», «Програмне забезпечення ЕОМ», «Мережі ЕОМ», «Використання ОТ в трудовому навчанні», «Бази даних та інформаційні системи», «Шкільний курс інформатики та методика його викладання».

Державний екзамен засвідчив, що переважна більшість випускників виявила достатній рівень знань з даних курсів. Аналіз відповідей дає можливість стверджувати, що студенти добре засвоїли програмовий матеріал, оволоділи основними поняттями дисциплін, знають основні апаратні складові персонального комп’ютера і програмне забезпечення ЕОМ, вміють аналізувати методичну систему навчання учнів інформатики та її основні елементи.