Підсумки держаних екзаменів на стаціонарному та заочному відділеннях. Організація та проведення практик у літній період. Про підготовку факультету до нового навчального року (Протокол № 10 засідання ради факультету технологій та дизайну), страница 6

Найвагомішим результатом фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок кафедри у цьому навчальному році стало завершення роботи над темою «Теорія і методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технологій» (проф. Титаренко В.П. – керівник держбюджетної теми; номер державної реєстрації 01094001579, доц. Кудря О.В., доц. Титаренко О.О., доц. Цина В.І.).

Запроваджено нову форму організації наукової та інноваційної діяльності: проект фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Назва проекту: «Теорія та методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технологій в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки». Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах». Строки виконання (3 роки): з 01.01.2012 по 30.12.2014 р.

Найбільш важливими розробками у 2011-2012 навчальному році стали:

Титаренко В.П., Титаренко О.О. Основи сільського господарства. Практикум : навч. посібник. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38066 – навчально-методичного посібника. Дата реєстрації: 21.04.2011 р.

Титаренко В.П., Титаренко О.О. – лауреати обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини» нагороджені за книгу «Сучасне сільськогосподарське виробництво» в номінації «Краще навчальне видання та підручники», дипломом ІІІ ступеня.

Також у цьому навчальному році були впроваджені такі розробки

№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установоювід впровадження

1

Патент на корисну модель №63136

Модифікована деревина для деталей тертя,

Гриценко Л.О.,

Знова Л.В.,

Прасолов Є.Я.,

Знова В.Г.

Корисна модель належить до антифрикційних матеріалів на основі модифікованої деревини і може бути використана в сільськогосподарському виробництві. Корисна модель відповідає критерію патентно-спромож­ності «новизна».

26.09.2011р

Заявлене технічне рішення може використовуватися в сільському машинобудуванні, зокрема, для виготовлення антифрикційних матеріалів. Запропоноване технічне рішення задовольняє кри­терію корисної моделі «промислова придатність»

2

Патент на корисну модель №63135

Спосіб електроерозійного притирання клапанів,

Гриценко Л.О.,

Гапоненко О.І.,

Прасолов Є.Я.

Корисна модель належить до електрофізичних та електрохімічних способів обробки і може бути використана для електроерозійного притирания клапанів до гнізд у головці циліндрів двигуна внутрішнього згоряння.

Корисна модель відповідає критерію патентоспроможності «новизна»

26.09.2011р

Заявлене технічне рішення може бути використане в сільськогосподарсь-кому машино-будуванні, зокрема, для електроеро-зійного притирання клапанів до гнізд у головці циліндрів двигуна внутріш-нього зго­ряння. Запропоноване технічне рішення відповідає критерію корисної моделі «промислова придатність»

3

Теорія і методика формування естетичної культури майбутнього вчителя технологій (держбюджетна тема; номер державної реєстрації 01094001579)

Створення цілісної системи формування естетичної культури майбутніх вчителів технологій, розробка концептуального особистісного підходу та технологій формування естетичної культури засобами естетичного сприйняття дійсності, спілкування, оцінювання, їх співставлення з власними діями, вчинками, художньо-естетичною практич-ною діяльністю

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Королен-ка

2011 р.

Розроблено кон-цепції формування естетичної культури майбутніх вчителів технологій, а також інноваційні особи-стісні технології формування есте-тичної культури студентів на рівнях споглядального, творчого і вихо-вного естетичного розвитку