Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 2

-  забезпечення контролю, оцінювання, коригування знань і умінь учнів за показниками їх повноти, глибини, міцності, усвідомленості, гнучкості, якості виконання роботи, норм виробітку і часу.

2.3. До виховної роботи в дітьми та взаємодії з оточенням

- досягнення виховної мети вивчення предмету в школі шляхом формування загальнотрудових властивостей та якостей особистості (рис характеру);

-  реалізація виховного та розвиваючого потенціалу предмету на основі виявлення і розвитку у школярів індивідуальних здібностей, нахилів і інтересів, шляхом «випробування власних сил» у багатьох видах і сферах праці з метою здійснення профорієнтаційної роботи в школі;

-  забезпечення розвитку пізнавальної діяльності, потреб самоосвіти і професійних нахилів учнів засобами предмету, за допомогою профдіагностики та профконсультації учнів у процесі трудового навчання;

-  визначення результативності вивчення предмету на основі вимірювання рівня сформованості в учнів трудових знань і вмінь рис характеру і психофізіологічних , селективної, профорієнтаційної роботи.

2.4. До самовдосконалення вчителя технологічної освіти:

-  здійснення аналізу й самоаналізу педагогічної діяльності вчителя трудового навчання шляхом визначення ступеню досягнення мети і завдання галузі «Технологія», рівня трудової підготовки, вихованості та розвитку учнів, доцільності застосовуваних для цього засобів навчання;

-  участь у роботі шкільних методичних об'єднаннях вчителів трудового навчання, районних методичних семінарів, Асоціації вчителів трудового навчання, короткочасних курсів підвищення кваліфікації при ІПОПП, участь в атестації вчителів трудового навчання;

-   вміння адаптувати зміст, форми і методи трудового навчання, виходячи з сучасних цілей трудової підготовки школярів.

3. Вимоги до фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і вмінь із спеціальностей

3.1. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (чоловіки)

Студент повинен звати: основи диференціального та інтегрального числення, числові та степеневі ряди, методи їх дослідження, класичні закони фізики за розділами: механіка, молекулярна фізика, електрика, оптика, основи ядерної фізики, принцип роботи і будову асинхронних двигунів, машин постійного струму, способи зображення геометричних і просторових фігур, їх геометричні властивості, основні положення ЕСКД по оформленню різних типів креслень, основи технології виробництва та обробки матеріалів, їх основні властивості, основи ручної та механічної обробки металів та деревини, класифікацію та будову верстатів для обробки металів різанням, методику проектування технологічних процесів обробки матеріалів, властивості, конструкцію і будову типових механізмів, основи конструювання різних машин на основі типових механізмів, основи теорії деформації і пружності для основних конструкційних матеріалів, основи теорій міцності і методи розрахунку деталей машин на міцність і жорсткість , основні закони термодинаміки, теорії теплообміну, основи технології одержання і перетворення енергії, основні закони гідростатики і гідродинаміки, основи теорії гідравлічних машин, методику розрахунку типових вузлів, передач і деталей машин, вимоги по організації навчально-матеріальної бази трудового навчання, методику організації продуктивної праці учнів, основні терміни та економічні поняття, структуру економіки в промисловості і сільському господарстві, основи механізації і автоматизації промислових і сільськогосподарських виробництв, основні нормативні документи з охорони праці і методи захисту та запобігання захворювань і травм, вимоги протипожежної профілактики в школах, методику організації позакласної роботи по технічній творчості, структуру і форми організації роботи по технічній творчості поза школою, основні народні промисли України і Полтавської області технології основних промислів, інструмент, прийоми виконання робіт, основні методи моделювання і конструювання, інструмент і обладнання для їх виконання, методику конструювання найбільш поширених моделей, методи їх випробування і регулювання, основні технологічні процеси в промисловості і сільському господарстві, основи механізації і автоматизації промислових і сільськогосподарських виробництв, будову і принцип дії автоматичних пристроїв, учбово-матеріальну базу для проведення занять по технічній та прикладній творчості.