Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 7

Спеціаліст – випускник факультету технологій та дизайну повинен володіти системою знань і умінь з психолого-педагогічних дисциплін (психології, педагогіки, педагогічної майстерності, методики викладання фахових дисциплін).

З курсу педагогіки він повинен знати:

-  предмет і категорії педагогіки;

-  методи педагогічних досліджень;

-  основні педагогічні ідеї української народної педагогіки;

-  основні положення педагогічних систем: Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка;

- найважливіші педагогічні ідеї Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, А. Дістервега, Г.С. Сковороди, М.І. Пирогова, О.В. Духновича, М.П. Драгоманова, Г.Г. Ващенка, В.О. Сухомлинського;

-  основні положення національної програмі освіти «Україна XXI століття»;

-  мету виховання в її історичному розвитку і в сучасному розумінні;

- основні професійні функції педагога – виховну, освітню, розвиваючу –оцінювально-контролюючу, а також функції захисту фізичного і психічного здоров'я учнів від травмуючих факторів соціального, шкільного і сімейного середовища

-  види, типи і моделі виховуючих відносин, етапи їх формування;

-  принципи, зміст, форми і метопи навчально-виховної роботи з учнями;

-  завдання і методи організації дитячого колективу;

- особливості навчально-виховної роботи з учнями, що мають різні рівні вихованості, успішності та розумового розвитку;

-  завдання, зміст форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів;

-  критерії оцінювання результатів навчально-виховного процесу:

- педагогічні засади керівництва школою, особливості внутрішкільного контролю;

Спеціаліст – випускник Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка повинен уміти:

-   реалізувати основні професійні функції педагога (виховну, освітню, розвиваючу, оцінювально-контролюючу, гігієнічно-профілактичну);

-   визначати комплекс першочергових навчально-виховних завдань у класі;

-   здійснювати поточне і перспективне планування навчально-виховної роботи;

-   забезпечувати виховну спрямованість навчального процесу;

-   формувати виховуючі відносини з учнями на рівні співробітництва та співтворчості;

-  організовувати різні види навчальної, трупової та ігрової діяльності учнів;

-  визначати вікові та індивідуальні особливості кожного учня;

-  виявляти і розвивати позитивні інтереси та інші соціально цінні якості в педагогічно-занедбаних учнів;

-  здійснювати диференціацію та індивідуалізацію навчальної та самостійної домашньої роботи;

-   творчо застосовувати у виховній роботі здобутки народної педагогіки, національної традиції та український фольклор;

-  застосовувати різноманітні методи і прийоми виховання з метою створення високорозвиненого класного колективу;

-  попереджувати і усувати конфліктні стосунки між окремими учнями класу;

-  домагатися того, щоб кожен учень мав у класному колективі позитивний статус;

-  формувати в кожного учня позитивне ставлення й інтерес до навчання;

-  об'єктивно перевіряти і оцінювати знання учнів;

-  аналізувати роботу вчителя, вихователя, класного керівника, власну навчально-виховну діяльність;

-  домагатися позитивних результатів у виховній і навчальній роботі з педагогічно занедбаними учнями;

-   забезпечувати високу ефективність позакласної роботи з предмета;

-   співпрацювати з учителями інших предметів, класними керівниками, батьками учнів;

-   надавати педагогічну допомогу батькам учнів.

З курсу «Методики трудового та професійного навчання» студент повинен знати: основні теорії трудового навчання і виховання, шкільні програми з  трудового навчання та підручники, основи методики викладання фахових дисциплін, форми та методи проведення уроків і позакласної роботи з трудового навчання.

Студент повинен уміти: планувати роботу вчителя трудового навчання, розробляти плани-конспекти занять, проводити уроки рівних типів з трудового навчання і креслення, проводити позакласну роботу з трудового навчання, технічної та прикладної творчості.

7. Вимоги до особистості вчителя