Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, страница 6

-  володіння різними психолого-дидактичними методами (програмованим, сугестивним, репродуктивним, частково-пошуковим, проблемним, дослідницьким поетапного формування тощо) та обізнаність у новаторських методах навчання;

-  уміння здійснювати співробітництво з батьками учнів та колективами у позакласній роботі, надавати їм консультативну допомогу;

-  уміння створювати робоче самопочуття та умови для реалізації особистісної позиції (як власної так і кожного школяра) у навчанні.

2. Психолого-педагогічний аспект підготовки вчителя до виховної роботи передбачає:

-  знання мети, змісту та методів виховної роботи;

-  володіння психолого-педагогічними методами виховної роботи;

-  володіння психолого-педагогічними методами дослідження і діагностики розвитку особистості учня та дитячих угрупувань;

-  уміння визначити мету виховання у відповідності з досягнутим рівнем вихованості дітей;

-  уміння організовувати з учнями різні види трудової діяльності, природоохоронну діяльність, формувати риси бережливості, діловитості і підприємництва;

-  формування гуманних виховуючих відносин з учнями на рівні співробітництва, враховуючи їх національні традиції, мікро- і макросоціальне оточення;

-  уміння будувати педагогічне спілкування на основі захоплення спільною діяльністю, враховуючи природні нахили та інтереси вихованців, здійснювати профорієнтацію учнів на всіх етапах їх розвитку;

-  сприяння самовихованню учнів, саморозвитку їх суспільно-цінних якостей і створення умов для самореалізації дитини як неповторної індивідуальності;

-  уміння організовувати дозвілля дітей, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, попереджувати дитячий травматизм, працювати з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги (зокрема явище алкоголізму, наркоманії, розпусти, правопорушень, злочинності тощо);

-   уміння структурувати і складати розгорнуту психолого-педагогічну характеристику учня та класного колективу з використанням і згадуванням комплексу методів їх вивчення і діагностики.

3. Психолого-педагогічний аспект підготовки вчителя до самовдосконалення

-  знання цілей, змісту та методів самовдосконалення,

-  володіння методами самоаналізу для адекватної самооцінки;

-  виявлення сильних і слабких сторін своєї індивідуальності у ретроспективі і уміння визначити шляхи професійного самовдосконалення у перспективі;

- уміння аналізувати власний досвід роботи, наслідки своєї взаємодії з учнями і їх оточенням;

-  уміння використовувати передовий педагогічний досвід роботи, досягнення педагогічної роботи, національної культури, традиції і звичаї свого народу;

-  уміння володіти собою, здійснювати емоційно-вольову саморегуляцію;

- уміння творчо працювати над вдосконаленням власних професійних здібностей: за змістовною спрямованістю (ділових, спілкування, рефлексивних), за рівнем опанування діяльністю (пізнавальних, виконавських, творчо-конструктивних) та за формою реалізації дії (практично-рухових, уваго-перцептивних, мовленнєвих і розумово-інтуїтивних).

5. Вимоги до естетичної підготовки

Естетична підготовка здійснюється насамперед в процесі опанування курсів «Етика» та «Естетика». Знання, які набувають студенти не є самоціллю навчального процесу, вони повинні сприяти формуванню світогляду й системи життєвих цінностей, розвивати навички самоосвіти й критичного самоусвідомлення.

У процесі вивчення естетики студенти засвоюють знання:

-  природи естетичної цінності та її різновидів;

-  специфіки знання естетичної діяльності та її виявів;

-  особливостей естетичного сприйняття світу;

-  сутності мистецтва як естетичного феномену;

-  морфології мистецтва;

-  закономірності етичного та художнього виховання школярів.

Студенти набувають уміння:

-  естетичної оцінки світу;

-  організовувати свою діяльність, зокрема, професійну за законами краси;

-  давати естетичну оцінку художньому твору;

-  здійснювати естетичне та художнє виховання школярів.

6. Вимоги до професійно-методичних знань і умінь спеціаліста