Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_________________М.І. Степаненко

«____»_____________2011 р.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

вищої освіти за професійним спрямуванням

0101 Педагогічна освіта

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти.

Трудове навчання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Система трудової підготовки молоді має стратегічне значення для держави, оскільки процес упровадження новітніх технологій відбувається практично в усіх галузях виробництва. Забезпечити відповідну соціальному замовленню підготовку вчителя технологічної освіти можуть лише  вищі педагогічні навчальні заклади, в яких виховний процес побудований у напрямі демократизації, гуманізації і диференціації, де створені умови для теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя, формування в нього творчої активності, пізнавальної самостійності, високих моральних якостей. Виховання майбутнього вчителя технологій повинно здійснюватися в умовах активного оволодіння студентами фундаментальними знаннями з техніки та технології, технічної та прикладної творчості, психолого-педагогічної науки і методики викладання предмета, передовим педагогічним досвідом.

1. Сфера використання і види професійної діяльності

вчителя технологічної освіти

Сферою діяльності вчителя трудового навчання є система загальної освіти, головною ланкою якої є загальноосвітні навчальні заклади. Загальноосвітні навчальні заклади, даючи повну загальну освіту, яка виступає базою для будь-якої спеціалізації, забезпечує профільний або професійно-орієнтований розвиток дітей, здійснює підготовку до вступу в навчальні заклади технічних профілів. Термін навчання тут триває 2 роки і відповідає старшій школі.

Сферою діяльності для спеціаліста є окремі класи в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням технічних та спеціальних дисциплін, де особливість змісту навчального процесу полягає в здійсненні між предметних зв'язків з профілюючими дисциплінами.

Профілем професійної діяльності вчителя трудового навчання виступають також різні типи позашкільних закладів (центри дитячої та юнацької творчості та ін.).

Педагогічна діяльність має комплексний характер за напрямками: навчальна, виховна, організаційна робота, робота з батьками, з громадськими організаціями. В педагогічній діяльності спеціаліста можна виділити чотири етапи: визначення мети, відбір змісту навчально-виховного процесу, проектування трудової діяльності дітей, організація різних видів діяльності вихованців і власної поведінки спеціаліста для забезпечення навчально-виховного процесу. Комунікативний компонент в структурі його діяльності полягає у встановленні правильних стосунків із дітьми та керівниками, в умінні співвідносити свою діяльність з державними завданнями в галузі освіти.

2. Вимоги по професійної підготовки вчителя трудового навчання

2.1. Світоглядно-культурологічний аспект підготовки

- усвідомлення необхідності побудови навчально-виховного процесу на основі особистісного, діяльнісного та відносницького підходів;

- формування етичної поведінки, естетичних смаків і почуття прекрасного у всіх видах людської діяльності;

-  володіння методологією пізнавальної діяльності;

-  усвідомлення необхідності включення кожної дитини в різноманітні види діяльності із здібностями та талантами з метою всебічного розвитку дитини.

2.2. До навчальної роботи у загальноосвітній школі

-  досягнення навчальної мети вивчення предмету в школі шляхом формування трудового досвіду особистості (знань, умінь і навичок);

-  досягнення розвиваючої мети вивчення предмету в школі шляхом виявлення й розвитку психофізіологічних сторін особистості (розумових, чуттєвих, рухових), що є визначними для різних видів праці;

-  володіння основами спеціальних дисциплін, у тому числі: предметів циклу «Машинознавства», «Основ виробництва», «Нарисної геометрії та креслення», «Технічної механіки», «Електротехніки», дисциплін за обраним фахом;

-  знання змісту предмету «Трудове навчання» в школі, основ теорії та методики технологічної освіти;

-  опанування методикою проведення дослідницької та організаційно-методичної роботи за фахом;

-  уміння планувати, організовувати і вести викладацьку роботу з технологічної освіти;

-  формувати в учнів трудові вміння користуватись інструментами, обладнанням; управляти трудовою діяльністю учнів, проводити трудову практику учнів; суворо дотримуватися безпечного проведення робіт;

-  вміння організовувати роботу технічних, декоративно-прикладних гуртків; формувати в учнів потреби у самовихованні;

-  вміння організовувати роботу навчальних майстерень (у відповідності з обраним профілем підготовки) використовувати та обслуговувати техніку, верстати та інше обладнання, що застосовується у освітній галузі «Технологія», вести технічну та іншу документацію майстерень, створювати майстерні у відповідності з вимогами навчальних програм;

-  володіння конкретними та загальними формами організації трудового навчання і праці учнів;

-   вміння застосовувати в навчальному процесі методи трудового навчання, що класифікуються за метою, джерелом і рівнем пізнавальної самостійності учнів;

Похожие материалы

Информация о работе