Оцінювання параметрів і перевірка статистичних гіпотез у випадку вибірок малого об’єму. Моделювання зростання прибутку фірми. Визначення оптимальної поліноміальної регресії, страница 25

Знайдемо середні арифметичне, геометричне і гармонійне для даної вибірки. Маємо

Для вибору оптимальної функції (з дев'яти можливих) порівнюємо , яке відповідає вихідним даним, з отриманим значенням . Якщо  не знаходиться серед вихідних даних, то відповідне значення  можна визначити за допомогою лінійної інтерполяції, провівши через точки (t, Yt ), (t+1, Yt+1) пряму. Тут t і t+1 ‑ проміжні значення, між якими знаходиться   З рівняння прямої одержуємо

.                      (2.5)

В якості критерію вибору найкращої функціональної залежності вибираємо умову мінімуму відносної похибки

.                                (2.6)

У даному випадку

=190,9; ;

Дані розрахунків помістимо в таблицю 2.4.


Таблиця 2.4

Вид функції

1

5

198,7

190,9

0,041

2

4,147

198,7

176,14

0,128

3

3,181

198,7

161,72

0,229

4

5

191,64

190,9

0,004

5

4,147

191,64

176,14

0,088

6

3,181

191,64

161,72

0,185

7

5

184,69

190,9

0,032

8

4,147

184,69

176,14

0,049

9

3,181

184,69

161,72

0,142

Аналіз отриманих результатів показує, що найменша відносна похибка  відповідає четвертій функції. Отже, функція  є оптимальною (з дев'яти можливих) і її можна вибрати в якості функції регресії.

4 Якщо вихідна модель характеризується вказаною функцією, то покладаємо  і після логарифмування одержуємо лінійну регресійну модель

 (  .

Відповідно до (2.1), (2.2) для визначення оцінок  і  невідомих параметрів  і  приходимо до системи рівнянь

=>

Розв’язуючи отриману систему рівнянь, знаходимо

Значення оцінок ,

 Шукана показникова функція має вигляд

Обчислимо коефіцієнт детермінації отриманої моделі. Для цього будемо користуватися формулою (2.3). Необхідні дані занесемо в табл. 2.5

Таблиця 2.5

t

1

121,5

125,94

-4,44

19,73

2

142,4

139,87

2,53

6,39

3

159,1

155,34

3,76

14,13

4

173,6

172,52

1,08

1,16

5

190,9

191,60

-0,70

0,49

6

212,2

212,79

-0,59

0,35

7

237,8

236,33

1,47

2,16

8+

263,4

262,47

0,93

0,87

9

287,5

291,49

-3,99

15,97

1788,4

1788,36

0,05

61,25

У цьому випадку , що свідчить про правильність обчислень.

Використовуючи данні табл. 2.5, отримуємо

Порівнюючи коефіцієнти детермінації у випадках лінійної та показникової регресій, переконуємося, що показникова функція регресії більш точно описує вихідні данні.

5. Для перевірки обчислимо значення зростання прибутку фірми через 3,5 роки з початку роботи. Для цього підставимо в отримане рівняння, що моделює зростання прибутку фірми, t=3,5. Маємо

Як і слід було сподіватися, Y3< < Y4 (159,1<163,71<173,6).

6 Аналогічним способом зробимо прогноз зростання прибутку фірми на кінець поточні й середину наступних років:

а) у випадку лінійної моделі =96,81+20,38t

б) у випадку показникової моделі

,

.

Прогнози, обчислені за лінійною і показниковою моделями відрізняються. Однак нами було встановлено, що оптимальною функцією регресії є показникова функція. Тому прогноз, складений за допомогою показникової функції, є більше точним.


Завдання 3

Визначення оптимальної поліноміальної регресії

Нехай для деякого сільгосппідприємства відомі середні врожайності зернових культур за останні 9 років
(табл. 3.1).