Оцінювання параметрів і перевірка статистичних гіпотез у випадку вибірок малого об’єму. Моделювання зростання прибутку фірми. Визначення оптимальної поліноміальної регресії, страница 28

,   ,   ,

а вибіркові часткові коефіцієнти кореляції за формулами

, , .

Тут s1, s2, sy – вибіркові середні квадратичні відхилення.

Обчислення зазначених тут середніх наведені в розрахунковій табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Y

x1

x2

x1x2

x1Y

x2Y

Y2

25,4

26,1

27,8

29,2

30,4

32,4

33,4

35,7

37,4

40

86

82

85

77

81

84

86

88

79

76

230

242

251

262

271

282

294

308

315

331

7396

6724

7225

5929

6561

7056

7396

7744

6241

5776

52900

58564

63001

68644

73441

79524

86436

94864

94225

109561

19780

19844

21335

20174

21951

23688

25284

27104

24885

25156

2184,4

2140,2

2363

2248,4

2462,4

2721,6

2872,4

3141,6

2954,6

3040

5842

6316,2

6977,8

7650,4

8238,4

9136,8

9819,6

10995,6

11781,0

13240,0

645,16

681,21

772,84

852,64

924,16

1049,71

1115,56

1274,49

1398,76

1600,00

317,8

824

2786

68048

786160

229201

26128,6

89997,8

10314,6

31,78

82,4

278,6

6804,8

78616

22920,1

2612,86

8999,78

1031,46

     Далі маємо

,

,

.

,

,

,

,

,

Зробимо аналіз отриманих результатів:

а) негативне значення ry1,2 указує на те, що з ростом витрат прибуток Y буде зменшуватися. Невелике абсолютне значення |ry1,2| = 0,307 означає слабкий вплив витрат на прибуток;

б) значення вибіркового часткового коефіцієнта кореляції між Y і х2 (ry2,1 = 0,996) високе і вказує на тісний зв'язок прибутку і основних фондів;

в) низьке значення r12 = -0,298 означає, що ознаки х1 і х2 практично не корелюють. Цей факт дуже важливий у лінійних регресійних моделях.

2  Виберемо в якості функції регресії лінійну

.                                   (4.1)

Система нормальних рівнянь для визначення МНК-оцінок  коефіцієнтів  має вигляд

     (4.2)

Використовуючи значення зазначених тут сум за даними табл. 4.2, одержуємо

Розв’язуючи вказану систему, отримуємо , , .

Таким чином, оцінене рівняння регресії здобуває вид

.                    (4.3)

Зробимо аналіз регресійної моделі:

а) від’ємне значення коефіцієнта  свідчить про те, що з ростом витрат на 1 грн. зробленої продукції, прибуток підприємства зменшується, причому за інших рівних умов збільшення (зменшення) витрат на 1 коп. веде до зменшення (збільшенню) прибутку в середньому на 34,4 тис. грн. Коефіцієнт еластичності

показує, що якщо витрати збільшити (зменшити) на 1%, то прибуток у результаті цього зменшиться (збільшиться) у середньому на 0,089% (за інших рівних умов);

б) позитивне значення коефіцієнта  говорить про те, що з ростом основних фондів прибуток підприємства також росте, причому за інших рівних умов збільшення (зменшення) вартості основних фондів на 1 млн. грн. спричиняє збільшення (зменшення) прибутку в середньому на 144,9 тис. грн. Показник еластичності

показує, що якщо витрати збільшити (зменшити) на 1%, те це приведе до росту (спаду) прибутку в середньому на 1,27% (за інших рівних умов).

3 Оцінимо тепер якість нашої моделі. Із цією метою обчислимо коефіцієнти детермінації. Маємо

=1- =0,992,

тут  ‑ залишкова сума квадратів, , де  ‑ дані показника Y у вибірці (табл. 4.2),  обчислюється відповідно до формули (4.3). Обчислення дають

, .

Неважко перевірити, що , що свідчить про правильність обчислень.

Значення  свідчить про те, що лінійна модель пояснює 99,2% всієї дисперсії Y, інші 0,8% зв'язані з випадковістю моделі.

Список літератури

1  Назаренко А.М. Эконометрика: Учебное пособие. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2000. – 404 с.

2  Назаренко О.М. Основи економетрики: Підручник. - Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. - 392 с.