Оцінювання параметрів і перевірка статистичних гіпотез у випадку вибірок малого об’єму. Моделювання зростання прибутку фірми. Визначення оптимальної поліноміальної регресії, страница 24

Необхідно:

1  Скласти рівняння лінійної регресії. Невідомі коефіцієнти оцінити методом найменших квадратів. Перевірити, що сума відхилень дорівнює нулю. Обчислити коефіцієнт детермінації.

2  Оцінити середній ріст прибутку фірми за рік.

3  Визначити найкращу функцію регресії методом характерних середніх з дев'яти можливих функцій.

4  Для встановленої залежності росту прибутку від номера року методом найменших квадратів визначити оцінки невідомих параметрів. Обчислити коефіцієнт детермінації оптимальної функції регресії.

5  Зробити оцінку величини прибутку через 3,5 роки з початку роботи.

6  За допомогою побудованих лінійної і оптимальної регресії спрогнозувати величину прибутку на кінець поточного і середину наступного років.

Розв’язання

1 Рівняння лінійної регресії, що характеризує залежність прибутку Y фірми від часу t шукаємо у вигляді

Y=a0+a1t+u,                                            (2.1)

де а0 і a1 – невідомі коефіцієнти, u – випадковий член, що враховує дію на Y різних факторів (основні фонди, витрати праці і т. п.), помилки в даних, помилки округлень і т. д.

Слідуючи методу найменших квадратів (МНК) для знаходження оцінок (наближених значень)  і  невідомих параметрів а0 і a1 скористаємося системою рівнянь

                                      (2.2)

Обчислюємо вказані тут суми. Маємо n=9,

=45, =285, =10165, =1788,4.

Тоді вказана система рівнянь приймає вигляд

Розв’язуємо отриману систему рівнянь. Для цього помножимо перше рівняння на 5 і віднімемо друге рівняння. Маємо

Тепер, підставляючи отримане значення  в перше рівняння, знаходимо

.

Таким чином ,  і рівняння шуканої лінійної регресії (2.1) приймає вигляд

Y=96,81+20,38t+u.

Для перевірки правильності обчислень знайдемо значення  для t=1, 2,..., 9 і переконаємося, що =0, де відхилення .  Дані обчислень помістимо в табл. 2.2.


Таблиця 2.2

t

1

121,5

117,19

4,31

18,58

5961,56

2

142,4

137,57

4,83

23,33

3170,94

3

159,1

157,95

1,15

1,32

1569,04

4

173,6

178,33

-4,73

22,37

630,57

5

190,9

198,71

-7,81

61,00

61,01

6

212,2

219,09

-6,89

47,47

181,95

7

237,8

239,47

-1,67

2,79

1527,94

8

263,4

259,85

3,55

12,60

4184,65

9

287,5

280,23

7,27

52,85

7883,46

1788,4

1788,39

0

242,31

25171,13

У цьому випадку , що свідчить про правильність обчислень.

Коефіцієнт детермінації будемо обчислювати за допомогою формули

                                   (2.3)

де  ‑ середнє арифметичне елементів вибірки .  обчислюється за формулою , маємо

Використовуючи данні табл. 2.2 знаходимо

 

Обчислення коефіцієнту детермінації дають:

2 Оцінимо середнє ріст прибутку фірми за рік. Вона дорівнює

,         (2.4)

тобто

3 У цьому випадку прибуток фірми зростає з часом. При моделюванні монотонних процесів може бути використана одна з дев'яти функцій регресії, що залежать від двох параметрів. Вид функції визначається характером середніх (арифметична, геометрична або гармонійна) за часом t і прибутком Yt.

Середнє арифметичне чисел  обчислюється за формулою

Середнє геометричне додатних чисел  обчислюється за формулою

Середнє гармонійне додатних чисел  дорівнює

Характерні середні  і  для кожної з дев'яти можливих функцій наведені в табл. 2.3.


Таблиця 2.3

Вид функції

Лінеаризована форма

1

2

3

4

5

6

7

8

9